Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Hans Christian Knudsen (1810-12-13)

TIL KONGEN.
1810, 13. Deeember.

Ifølge Deres Mayestædts naadige Tilladelse har ieg ladet trykke 4000 Exemplarer af den af mig forfattede lille Tale samt af Hr. Professor og Bidder Rahbeks Sømands-Sang, som ieg d. 5te December ved Orlogskibet Phoenix Afløben og i Deres Mayestæts høye Nærværelse havde den Glæde at afsynge blandt Holmens raske Tømmermænd, til hvem Sangen skal uddeles.

Opmuntret af den naadige Yndest Deres Mayestæt stedse har viist mine Fædrelandske Handlinger, bønfalder ieg i dybeste Underdanighed, om at mig i ovenmeldte Andledning Allernaadigst i dette Aar maatte forundes en Benefice-Forestilling paa det Danske Theater hvoraf Indtægten skulde tilfalde de danske Fanger i Engelland. Til dette Skuespil |: som Deres Mayestæt maaskee vilde beære med Deres egen høye Nærværelse :| ønskede ieg Balletten Rolf Blaaskiæg og at mig tillige allernaadigst maatte tillades at fremsige en Prolog og Epilog; dette vilde ieg som Fædrenelandets frivillige Sanger ansee for den største Naade ieg kunde opleve.

De stred for Fædreland og Flag
ieg under Dem en Glædskabs Dag.