Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Christian Knudsen (1812-01-18)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1812, 18. Januar.

Jeg kan ikke undlade at tilmælde den Kongelige Theater Direktion Hr. Professor Zincks uartige Opførsel imod mig paa Syngeskolen Fredagen d. 17de dennes. Sagen er denne: Jeg kom for at gaae mit Syngepartie igiennem til Faruk, jeg bad Hr. Professoren paa det artigste, at synge et par Tacter hvor jeg ikke kunde træffe Noderne. Han gjorde Nar af mig, og vilde ikke hjælpe mig eller opfylde min Bøn. Jeg sagde min Tid er kostbar, jeg har meget at bestille i Theatrets Tjeneste, jeg sagde ham at han ret tirrede mig og gjorde med Fliid mig alting besværlig, derpaa kastede han mig Partiet i Øinene og slog mig i Ansigtet. s. 116 Jeg vilde dog tilgive ham hans uartige Opførsel mod mig, naar jeg ikke med Bedrøvelse saa ofte havde seet ham begegne de Yngre med megen Uartighed. Da jeg veed at den Kongelige Theater Direktion beskytter os alle, og ønsker at alting skal gaae med Rolighed og Orden, anbefaler jeg mig til Deres Beskyttelse og beder, at jeg for Fremtiden maae fritages for at gaae mine Partier igiennem med Professoren, da jeg er Menneske og let kunde glemme mig selv, og at den Kongelige Theater Direktion, tildeler ham den Straf han har fortjent.

8*

I mange Aar har jeg taalt hans Fornærmelser og aldrig klaget, men efter 25 Aars Tjeneste at blive saaledes behandlet, synes mig er vel haardt. Dette er første Gang jeg incommoderer min Høye Øvrighed med Klager; jeg ønsker det maae ogsaa blive den sidste.