Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens William Kruse (1816-02-14)

JENS WILLIAM KRUSE.
1775-1823.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1816, 14. Februar.

Længe har jeg ventet paa lykkeligere Tider der ikke satte mig i den Nødvendighed at falde den høye Direction besværlig med Klager og Bønner, men Byrderne bliver tungere Aar for Aar, mit Arbeyd tiltager, min Kones Helbred bliver slettere, mine Børn voxe til og deres Opdragelse bliver kostbarere, og alene er jeg ikke i Stand til at bestride det allernødvendigste endog om jeg erholdt det dobbelte af hvad jeg nu har i aarlig Løn, hvilket i virkelige Penge ikke er 300 rdr. Og dog tør jeg troe at jeg saavel i Sang, som i Spil, saavel i alvorlige som i komiske Roller yder Theatret al den ufortrødne og gode Tjeneste som mine Foresatte kunne fordre og ønske. Allerede i en Snes Aar omtrent har jeg tjent paa en Bane, der lovede mig Held og Hæder, men hvorpaa jeg trods de kiæreste Bestræbelser møder trange Kaar, hvis ikke jeg af den høye Direction bliver paaskiønnet og understøttet. Jeg tør vel som en brugbar, flittig, og heldig gammel Skuespiller beraabe mig paa saa ædle og skiønsomme Foresattes egen Dom og af Dem vente Bønhørelse naar jeg ærbødigst bønfalder den høye Direction om at forunde mig til næste Saison et Deklamatorium. At jeg tør haabe et klæggeligt Tillæg i min i Virkelighed lille Gage, derfor er Directionens almeene bekiendte Retfærdighed og Velvillie mod Theaterpersonalet mig den sikreste Borgen; det vilde derhos være mig et smigrende Beviis paa Høysammes Yndest, om jeg maatte erholde de 2de Aar fra 1795 til 1797 hvori jeg tjente uden Gage, godtgiorte i mine Tjenesteaar og saaledes opnaae Ancienitet fra Aaret 1795.

Til Slutning tillader jeg mig ærbødigst at tilføye, at uden slige billige og i disse Tider saa nødvendige Opmuntringer fra den ærede Directions Side maatte de Skuespillere der som jeg ingen Medhielp har i medspillende Ægtefælle, og dog arbejde meget i mange Fag, ofte fortvivle om at kunde see en taalelig Alderdom i Møde.

s. 121 Men jeg er overbeviist om at den høye Direction selv vil indsee Billigheden af mine ærbødige Bønner, og snarere lægge til, end tage fra de Grunde jeg her vover at anføre.