Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens William Kruse (1816-10-18)

1816, 18. Oktober.

Ved Opførelsen af Slottet Montenero sidste d. 15 Oktober indtraf det Uheld for mig, at jeg tog Feil i nogle Strofer i Sangen af 3die Akt, 3die Scene.

Denne Ubehagelighed blev foraarsaget af Hr Lund, der, uagtet han selv er Skuespiller, og altsaa burde vide at Scenen fordrer Roelighed, vedblev, skiønt givet Vink fra mig om Taushed, at Støye paa Scenen. Da Acten var tilende foreholdt jeg Hr Lund sin ikke anstændige Maade saavel mod Publicum, mig, de andre Medspillende, og tilføjede: at indtraf det oftere, saa jeg mig nødsaget at melde det til Directionen. Nu udbrød hand i fornærmelige Udtryk mod mig og paastod at jeg skulde anklage ham for Directionen.

Dette var ey min Hensigt, men da han i Dags Formiddag paa det alvorligste har udfordret mig enten at afgiøre denne Sag med ham paa Kaarde eller Pistoler, eller at udsætte mig for Navnet Feig og som en Følge deraf tage Hævn over mig hvor han fandt mig, saa nødsages jeg herved underdanigst pligtskyldigst at indberette denne Sag for den Høye Theater-Direction med Begiering at samme ved den Høye Directions Medvirkning maatte afgøres.