Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Ferdinand Ludvig Wilhelm Lindgreen (1810-07-03)

TIL KONGEN.
1810, 3 Juli.

Ved Deres Kongelige Majestæts Resolution af Juni d. a. er mig allernaadigst bleven forundt et aarligt Tillæg til min Gage af 50 Rdl. Med hvor megen sand Taknemlighed min økonomiske Forfatning end paalægger mig at erkiende den mig derved beviste Naade, saa ville dog Deres Kongelige Majestæt, stedse saa rede til at laane enhver Borgers Andragende et faderligt og naadigt Øre, ei fortørnes over, at jeg, dreven af Følelsen for mit Kunstnerværd, relativ til mine Medkunstneres ved Theatret, saavelsom som af Bevidsthed om den Iver, med hvilken jeg i 24 Aar har arbeidet for dette, i allerdybeste Underdanighed end vover at nærme mig Deres Kongelige Majestæt med den allerunderdanigste Bøn, at mig maatte allernaadigst vorde forundt et lige Gagetillæg med Frydendahl og Knudsen, og at derved et Misforhold imellem dem og mig maatte hæves, hvorved jeg med Smerte og Ydmygelse efter saa mange Aars ivrige og ei uhældige Tieneste føler mig nedsat dybt under dem og sat tilbage i Klasse endog med de yngre iblandt Theatrets Elever. Deres Kongelige Majestæt værdige at skienke, hvad jeg allerunderdanigst vover at anføre for min Bøn, et Øieblik af Deres saa kostbare Tid.

Som Eleve og Skuespiller har jeg tient i 24 Aar og i denne ikke korte Tienestetid stedse viist mig flittig og beredvillig; jeg har været saa hældig, at aldrig noget Stykke er opsat for min Skyld.

Til at spille Tienerroller blev jeg engageret, men ved Gielstrups Bortgang blev de vigtigste af hans Roller mig betroede; jeg maatte da, foruden Tienerne, spille den komiske gamle Mand.

Ved Schwartz’ Afgang bleve nogle af hans vigtigste Roller mig tildeelte, og saaledes blev mit Arbeide forøget med den lidenskabelige og humoristiske gamle Mand og Fader. Holbergs vigtigste Roller, som fordum vare i Kemps, Schwartzs, Gielstrups og Ipsens Hænder, ere i mange Aar udførte af mig. Publikums Bifald har stedse og indtil dette Øieblik ledsaget mig i disse forskiellige Fag. At mine Foresatte have været tilfreds med mig, frembyder deraf, at- de tvende Gange have indstillet s. 124 mig til Benefice for Flid og Talent, en Naade, som ikkun er vederfaret Knudsen, Frydendahl og mig.

De Mænd, der hidentil have bedømt Skuespil og Skuespillere, Tode, Pram, og min nuværende Direktør Hr. Professor Rahbeck, have beæret mig med det meest smigrende Bifald. Fra min Indtrædelse paa Theatret til dette Øieblik, har jeg været blandt dem, der arbeidede meest. Rolig og uden Bram har jeg dyrket min Kunst, stolende paa Gud, Deres Majestæt, og mine Foresatte. Hans Excellence Hr. Overhofmarschal Hauch og Hr. Professor Rahbeck ville, ifølge den Retfærdighed og Godhed hvorpaa de, som mine Foresatte saa ofte have givet mig Prøver, bevidne, at jeg i Flid og Embedsduelighed ikke staaer tilbage for nogen af mine Medspillende; hvorimod jeg med Hensyn til mine Kaar staaer langt tilbage baade for Frydendahl og Knudsen, af hvilke den første har en Kone ved Theatret og den anden et Embede uden for samme. Da jeg saaledes troer at kunne staae ved Siden af disse tvende Kunstnere, saa har det, efter den Overbeviisning, jeg nærer om min egen Flid samt Direktionens og Publikums Bifald, ei kunnet være andet, end saare smerteligt og krænkende for mig, at see fornævnte 2de Kunstnere aflagte, hver med et Gagetillæg af 250 Rdlr, mig derimod ikkun med 50 Bdl.

Nedslaaet og kummerfuld anraaber jeg derfor Deres Kongelige Majestæt om min Bøns Opfyldelse. Aldrig er nogen Borger eller Kunstner gaaet ubønhørt fra Deres Majestæt, naar hans Bøn var grundet paa Sandhed og Billighed. Dette giver og mig det beroligende og trygge Haab, at min allerunderdanigste Begiering allernaadigst vil vorde mig tilstaaet.