Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ferdinand Ludvig Wilhelm Lindgreen (1812-02-29)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1811, 29 Februar.

Overbeviist om, at den høye Direction med en den særegen Velvillie søger at opfylde ethvert af Dens Underhavendes Ønsker, naar samme ere grundede paa Billighed, vover jeg at ansøge den høye Direction om en 25 Aars Benifice til næst kommende Vinter.

I Aaret 1787 blev jeg ansadt som Eleve ved Theatret, mine Medelever Frydendahl, Køhne og Due tiente dengang hver paa s. 125 120 Rdlr. reglementeret Gage, jeg derimod kun paa et Gratial af 16 Rdlr. aarlig. For disse 16 Rdlr. maatte jeg spille smaae Roller og synge i Chor indtil jeg A° 1790 blev ansadt som virkelig Skuespiller — Uagtet dette ulige Forhold mellem min og de andre paa samme Tiid værende Elevers Gage, anvendte jeg dog al mulig Fliid, for at danne mig til Theatret, som Den høye Direction vil kunne see af det ærbødigst vedlagte Vidnesbyrd fra min første og eneste Lærer og Veileder, Herr Ridder og Instruktør Schwartz. Frydendahl er bleven skiænket 2de Aar, i hvilke han var gandske ude af Theatrets Tieneste, jeg beder at to af trende, hvori jeg for en langt ringere Gage end for nævnte mine Medelevere giorde Tieneste, maae regnes mig til gode.

At jeg med Ufortrødenhed, med Nøiagtighed og med den bedste Villie for Sagen har opfyldt mine Pligter i de 25 Aar jeg har staaet i Theatrets Tieneste troer jeg og endvidere at lyse frem deraf, at endnu aldrig noget Stykke er bleven opsat eller henlagt for min Skyld, og stolende paa den høye Directions bekiendte Retfærd og Godhed haaber jeg derfor i Følge foranførte Grunde, at min Bøn af Høysamme ikke vil vorde anseet ubeskeden, men smigrer mig meget mere med sammes gunstige Opfyldelse.