Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ferdinand Ludvig Wilhelm Lindgreen (1817-05-26)

1817, 26 Mai.

Da jeg ifior ved denne Tid troede at skylde mig selv, at henvende mig til den høje Theaterdirection, med mundtlig Ansøgning, at være i Betragtning ved de Forandringer, der i Besættelsen af Instructeurembedet maatte foregaa; fik jeg af alle tre det mig særdeles fyldestgiørende Svar: at jeg ved forefaldende Vacance vilde være i Erindring. Da nu i mellemløbende Tid Hr. Instructeur Bidder Schwartz, efter Ansøgning har faaet Afskeed, og Hr. Instructeur Bidder Bossing, ved de ved Hoftheatret og dets Forestillinger forefaldende Forandringer, mere og mere synes at træde ud af Virksomhed, giver jeg mig herved den Ære skriftligen at gientage min Ansøgning: at være i Gunstigst Erindring, da deels efter den oprindelige Indretning, den ene Instructeur skulde være for Sørgespillet og det høiere Drama, s. 126 der ustridigen er Hr. Frudendahls Fag; den Anden for del egentlige Lystspil og borgerlige Skuespil, hvortil jeg smigrer mig efter de ærede Vidnesbyrd, jeg fra selve Medlemmer af Directionen offentlig har faaet, ikke at være uskikket; ikke at tale om at det daglige Tilsyn ved Prøven, for een enkelt Mand, der desuden som Skuespiller har saa meget at bestille, som Hr. Frudendahl, synes at være et pfysisk uoverkommeligt Arbeide.

Jeg anbefaler altsaa denne min underdanige Ansøgning paa det bedste til Directionens prøvede Godhed, saa meget mere som samtlige, dens ærede Medlemmers mundtlige Yttringer ifior især have foranlediget mig dertil.