Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ferdinand Ludvig Wilhelm Lindgreen (1827-03-23)

1827, 23. Marts.

De fleste af mine samtidige Kunstbrødre, paa een nær, under mig i Tjenestetid, har havt den Lykke, med Kongelig allernaadigst Understøttelse, at see fremmede Skuepladse, adskillige have nydt denne Naade mere end eengang. Ogsaa jeg ønskede, inden min ikke korte Kunstbane ender, at modtage det Beviis paa, at mine høie Foresatte ikke fandt mig denne min Konges Naade mindre værdig. Mine Ønsker gaae imidlertid ikke langt; jeg attraaer blot saa meget, at jeg i 6 a 7 Uger, under Theatrets Sommerferier, kunde besøge det Hamborgske Theater. Maaske vil man sige, at der ved et enkelt, oven i Kjøbet saa nærliggende Theater, ikke var noget at see, men man har gjort mig opmærksom paa, at her, efter den nuværende Giæstespils Maade i Sommermaanederne, strømme Virtuoser af de forskjelligste Slags og fra Tydsklands fjerneste Skuepladse sammen, og at dette ifølge det nye Theater i Aar dobbelt vil være Tilfældet, hvorfor jeg her i Mag vil kunde faae at see, hvad jeg forgjæves vilde reise hele Tydskland rundt for.

Om jeg troer der er noget at lære; oprigtig talt egentlig intet, men ugavnligt vilde det dog for een af den danske Scenes Kunstbærere neppe være, om han kom til i sit eget Hjem, og paa dets rette Bolgade, at betragde det fremmede Væsen, der tager sig saa sælsomt ud, naar det kommer frem, ved Siden af vor gamle danske Maneer.

Jeg vover ydmygst at anbefale mine høie Foresatte dette, som jeg synes, ikke ubeskedne Ønske.

s. 127

s. 128