Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Joachim Daniel Preisler (1778-10-27)

1778, 27 October.

Jeg tager mig den underdanige Friehed i mine nærværende Omstændigheder, at meddeele Deres Høyvelbaarenhed mit Forsæt. Med største Erkiendtlighed for Deres mig stedse uglemmelige Godhed haver jeg hørt, at De maaskee kunde overtales til med Tiiden at engagere mig ved Theatret. Jeg nægter ikke det kunde i alle Henseender for mig være Begyndelsen til et Etablissement, ifald jeg nogenlunde besad de Gaver, som saa s. 131 nødvendigen udfordres til det Øyemeds Opnaaelse, eller i det mindste Anlæg dertil. — Men, — Høyvelbaarne Herr. Kammerherre! Saa megen Høyagtelse jeg har for en Stand, som selv den befinder sig udi for nærværende Tiid, med hvilken jeg næst Guds Hielp har besluttet, at henleve mine Aar, saa megen Lyst jeg for min egen Person virkelig uden Hycklerie har for Skuespillets Øvelser, — saa ere de Grunde meget høyere og stærkere der aldeeles bortjage alt hvad som kand siges imod; dersom Deres Høyvelbaarenhed tillader mig at giøre min Opvartning, saa kand jeg nærmere have den Ære at forklare mig, kuns dette vil jeg anføre, som de toe fornemmeste Motiver, at min Moder har ladet mig sige, hun kunde ikke et Øyeblick trøstes, naar jeg greb til dette Middel, og det fick jeg at vide, inden noget Menneske vidste mine Tancker, og den anden Grund er denne, at Jomfrue Deweggen er lige saa lidet derfore, da hun veed, og overbeviiser sig om, at jeg paa en meget anstændig og nem Maade vil kunde fortiene det, som ikke alleene tiener til Livets nødtørftige, men og gode Ophold. — Jeg veed ikke, om jeg tør driste mig til, med Tiiden at giøre min Opvartning for Deres Høyvelbaarenhed med en Oversættelse af et Stykke, som først af Kammerherren findes bequemt til at opføres. — Uroelig er min nærværende Tilstand, men jeg indseer den absolutte Nødvendighed, ikke alleene at arbeyde snart paa min saavel som min Deveggens Roelighed, som og nogenledes at tilfredsstille min Familie med et bestemt og bestandigt Foretagende.

Med størst Høyagtelse vover jeg at recommandere mig i Deres Høyvelbaarenheds Gunst og Bevaagenhed, og henlever stedse etc.