Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Joachim Daniel Preisler (1780-09-11)

Bogens indhold
Afsender:
Joachim Daniel Preisler
Modtager:
Knud Lyne Rahbek, Jacob Arends, Michael Rosing, Johanne Rosing og Christen Henriksen Pram
Brevudgiver:
Robert Johannes Neiiendam, 1880-1966
Dato:
1780-09-11
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

TIL DE HERRER RAHBEK, AHRENDS, ROSING, MADAME ROSING
OG HR. PRAEM.
1780, 11. September.

Mine høystærede Herrer!

Nødvendigheden driver mig til at frasige mig den Ære længere at være i Deres Selskab. — Ikke Ulyst til Arbeyde, ey heller Mangel paa Tiid kan være Aarsag til denne min hastige Beslutning. — Ney! — langt vigtigere Ting, som jeg ligesaa ugierne tænker paa, som jeg nævner dem.

Selskabets Grund-Lov har stedse været Taushed! Vær forsikkret, mine Herrer, den skal, skiønt fraværende, paa det helligste holdes af mig. — Jeg nægter ikke, jeg er inderlig rørt ved at forlade en Deel Venner paa et Sted, hvor Eenighed, fælleds Lyst, fælleds Iver for Konsten, og varmt Venskab ulmede i hvert Bryst, hvor alle med foreenede Kræfter stræbte at opmuntre til Retskaffenhed; men — jeg maae!! Spørg mig ikke om Aarsagerne. De ere yderst vigtige og gyldige! Jeg haaber, at mine Herrer ikke unddrager mig deres mig, særskildt og samlet, saa dyrebare Venskab. — Skulde vrange Grunde bevæge en eller Anden af dem dertil, saa bliver min Trøst: Du fortiener det ey. Den sande Høyagtelse, det ømmeste Venskab skal stedse vedligeholde det Baand, der er knyttet imellem os, saa vist, som jeg herved undertegner mig mine Høystærede Herrer, etc.

Archivet skal inden 8te Dage afleveres Selskabets Directeur, Hr. Rahbek.