Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Joachim Daniel Preisler (1786-06-20)

Hamborg, 1786, 20. Juni.

Jeg har herved den Ære skyldigst at melde Deres Høyvelbaarenhed, at jeg i Torsdags Eftermiddag lykkelig er ankommen til Hamborg. Først og fremmest erkyndigede jeg mig om s. 143 Hr. Schwarz, og blev gandske moedløs, da jeg hørte, han icke var der endnu. Gielstrup var allerede reist igien, og nu befandt jeg mig eene i en Stad, som forekom mig gandske besynderlig.

Jeg gick i Comedien, hvor jeg fornøyede mig mangfoldig; jeg saae der Natur uden Kunst; Kunst og Natur foreened, og Kunst, som saa rigelig erstattede store Mangler i Naturen, at man icke blev Manglerne vaer; dette sidste var egentlig Tilfældet hos den stoere Schrøder! Overalt beder jeg underdanigst, at Deres Høyvelbaarenhed vilde tillade mig ved næste Leylighed at forklare mig noget vidtløftigere.

Jeg er nu her i en herlig Cirkel; vi spiser næsten daglig i gode og agtbare Selskaber; usigelig meget er der at see og at høre; derfore tager jeg mig herved den underdanige Frihed at udbede mig den Tilladelse at forblive her indtil Julii Maaneds Udgang, som er den Tiid, da ventelig min Ven Schwarz reiser herfra, og vi altsaa ved den Leylighed kunde giøre Selskab. Ifald Deres Høyvelbaarenhed vilde have den store Godhed for mig at udvirke denne Begierings Opfyldelse hos Hr. Geheimeraad og Oberhofmarschall v. Numsen, saa vilde jeg ansee det som en Gunst, der fra min Side krævede den største Taksigelse og Forbindtlighed. — Min Opførsel skal stedse viise, at jeg har nyttet min Reise paa den allerbeste Maade. — Saasnart Leyligheden tillader det, reiser min Ven og jeg paa nogle Dage til Lübeck, og — Himlen give, det der maatte gaae mig efter Ønske.

Jeg venter Deres Høyvelbaarenheds Befaling addresseret til Hr Schade in der Obergesellschaft. Udbeder mig paa det ærbødigste Deres Bevaagenhed, og kalder mig med den skyldigste og største Høyagtelse etc.