Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Joachim Daniel Preisler (1786-07-28)

Hamborg, 1786, 28. Juli.

Da jeg formedelst en indfalden Omstændighed, som jeg i Forveyen vil bede Deres Høyvelbaarenhed at tilgive mig, opholder mig nogle Dage længer her, end jeg ventede; saa er det min Skyldighed strax at indberette den, endskiøndt jeg endnu forrige Post incomoderede Deres Høyvelbaarenhed med et Brev. — Jeg havde fast beslutted at reise i Morgen som den 29de med en Skipper fra Lübeck, men der var desværre ingen Skipper seglfærdig, som en Kiøbmand derfra tilskrev mig i Gaar; — nu vilde jeg da kiøre til Kiel, og afgaae med den Paquetbaad, som segler hver Løverdag, og min Ven Schwarz er Aarsag til, at der intet bliver af. — Han har nemlig et Arbeide for, som først bliver færdig om nogle Dage: da han nu ogsaa vil gaae til Søes, saa har han bedet mig meget venskabeligt at opholde mig faae Dage efter ham. — Jeg tør smigre mig med: at Deres Høyvelbaarenhed gunstigt bifalder min Føyelighed mod en Ven, som Schwarz — imod en Ven, som jeg i 6 Uger har levet saa roelig og fornøyet med. som om det var min Broder. — Saa meget kan jeg dog herved med Sickerhed melde: at vi begge reiser fra Kiel med Paquetbaaden Løverdagen den 5 August. Min Koene kalder mig bønlig, for at mucicere med hende. Det kildrer mig, og jeg forsikkrer Deres Høyvelbaarenhed, at jeg skal oprette det Forsømte, og at hun vil giøre alt sit til at fortiene lidt Overbærelse og megen Yndest. — Hendes Breve overtyder mig alt meere og meere. — Endnu bestandig har jeg stoer Leylighed til at studere Acteuren som Menneske, og Mennesket som Acteuren. — Jeg bruger mine Øyne og mit Hovede, — som jeg haaber — for at kunde viise mine Foresadte den Nytte jeg attraaer. — Indstændig beder jeg Deres Høyvelbaarenhed at give s. 147 mig Leyligheden i Hænder. Med største Fliid og inderlig Glæde skal jeg stræbe at udøve det, mine Evner tillade mig, for ogsaa derved at afdrage lidt paa den Gield jeg staar i hos Deres Høyvelbaarenhed i Henseende til Deres stoere Godhed, og for stedse med Tilliid at kunde vinde Deres Yndest.