Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 7. FRA: Joachim Daniel Preisler (1800-09-04)

TIL KONGEN.
1800, 4. September.

En Undersaat flyer til sin Konge, og Naaden findes ikke uden ved Thronen!

I Aaret 1792 nødte Ulykken mig at forlade min Post ved Skuespillet, ja, Mangel bragde mig endog saa vidt, at jeg ikke kunde aflevere den mig betroede Theater-Musik i den Orden, jeg modtog den. Allernaadigste Konge! Det er mugligt, at et faldent Menneske kand reise sig, naar Monarchen Allernaadigst forunder det Allerhøyeste Pardon. Og herom bønfalder jeg i allerdybeste Underdanighed! Jeg har Kone og tvende smaae Børn, som sukke efter Hielp og Understøttelse, og som uskyldig maatte lide Nød, dersom Deres Kongelige Majestæts Retfærdighed imod Faderen vilde unddrage dem alt Haab om Hielp.

Den Kgl. Direction for Skuespillene har ladet bekiendtgiøre Vacancen af Soufleur-Tieneslen med 250 Rdl. aarlig Løn. Kunde jeg blive saa lykkelig ved Allerhøyeste Naade at naae denne Post, saa vilde jeg forpligte mig til aarlig at afbetale 50 Rdl. til allerunderdanigst Erstatning for det Manglende i Musik-Archivet, og en utrættet Iver i Henseende til min Tienestes Iagttagelse og mine Pligters Opfyldelse skulde vidne om den allerunderdanigste Erkiendtlighed, jeg skylder Kongen, min Allernaadigste Landsfader!

11

s. 162 Tilgivelse og Naade! Stoere Konge!

Lad Monarchens Ædelmodighed derved fremme et Menneskes Vel, som stræber at oprette det Forsømte, som søger at naae den Vey, hvorpaa han i Tidens Længde viise sig som troe Undersaat; som den, der angrer sine Feyl og ønsker at godtgiøre dem.