Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Marie Cathrine Preisler (1788-05-30)

1788, 30. Maj.

De mange Godheder De saa ofte har viist mig, giver mig Mod til at foruleylige Dem ved at bede om Nye, som ieg vist ikke vilde giøre naar ikke Nøden tvang mig der til; ieg plages uafladelig af adskillige Creditorer for smaa summer, og da ieg ikke kan tilfredsstille dem giør deres Evige Overløb og deres Grovheder mig livet gandskee suurt. Den gode Justitsraad Lassen har vel forstrackt mig adskilligt men dette har allene kundet tienne til Livets Ophaald og daglige udgifter. — Da ieg ved at han ikke kan give mig saa stort et forskud som ieg behøver, har ieg ikke heller vildet anmode ham der om, de[t] er i den Anledning at ieg tager mig den frihed at vende mig til dem, beste Hr. Kammerherre, for at bede dem at di vilde være saa god i mod mig at mage det saaledes, at ieg kunde faae et forskud paa 150 rd. at ieg der med kunde faa disse plage Aander af Halsen som ikke lader mig et Øyebliks rolighed; de er nok saa god at undskylde at ieg skriver, thi der ved ungaar ieg den store forlægenhed ieg maate eller blive sat i ved at sige det mundtlig. Deres sedvanlige Godhed og Yndest for mig giver mig det Haab, at de vil udrætte i denne Sag alt, hvad der kan være muligt at ieg uden Hielp ikke seer naagen Maade at ræde mig paa; turde ieg udbede mig et lidet Svar og at de[t] Svar maate give mig lidet Haab, hvor vilde det ikke glæde deres underdanigste tiennerinde etc.