Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Marie Cathrine Preisler (1796-01-27)

TIL KRONPRINSEN.
1796, 27. Januar.

Tvungen af den overhængende Trang, og de end sørgeligere Udsigter for Fremtiden, ansøgde jeg for en Tid siden den Kongelige Direction for Skuespillene, at den vilde bevise mig den Godhed hos Hans Majestet at udvirke mig den Kongelige Naade af en Benefice Aften. — At min Trang til denne Hielp var uendelig stor, det vidste Directionen, desværre! alt for vel til at det skulde have været nødvendigt vidtløftigen at udvikle denne, skiønt dog den vigtigste Bevæggrund til dette Skridt desuden anførtes, at Hans Majestet ikke længe efter at Mad. Berthelsen havde havt een Benefice, dog var saa naadig, at bevilge end en for at reyse udenlands; det syntes mig altsaa ikke utroeligt at Allerhøystsamme naadigst kunde finde for godt at tilstaae mig en, for at ræddes ud fra min ubehagelige og nedtrykkende Tilstand, besynderlig da Hans Majestets Casse ikke derved sættes i nogen Bekostning; men jeg snarere kunde blive saa lykkelig paa en Gang at afbetale den mig til samme paahæftede Giæld og saa have Frieraadighed over min Gage.

Haabet sveg mig imod ald Formodning, man afslog min Ansøgning. Det er derfor at jeg nu, da min Nød er endnu større, s. 166 i dybeste Underdanighed vover at tage min Tilflugt til Deres Kongelige Høyhed. — Naadigste Prinds! Kongernes Fødselsdage pleye iblant andre Høytideligheder at udmærke sig ved Naadesbeviisninger, ved Deres altformaaende Forbøn vilde De hos Deres Kongelige Herr Fader læt kunde udvirke mig denne saa høylig attraaede Naade, derved vilde de Nærings-Sorger, som for Tiden uafladelig plage mig, om ikke gandske forsvinde, dog formindskes saa meget at jeg fik nogen Rolighed. —

Tør jeg af Deres Godhed, Naadigste Prinds! haabe denne Velgiærning? O, da skal mit takfyldte Hierte evig velsigne Dem.