Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Marie Cathrine Preisler (1796-02-09)

TIL PUBLIKUM.
[1796, 9. Februar].

Opfordret paa saa høitidelig en Maade i No. 30 af AdresseAvisen, er det smigrende for mig at kunne møde hvert Rygte, der kunde fradrage mig Publikums Yndest for mit ringe Talent. Jeg har i Følge Hr. Kammerherre Hauchs Begiæring, lært Sigbrits Rolle. Ved en Billet, som jeg kan fremvise, anmodede Mad. Rosing mig, sidste Gang Stykket blev forestillet, at spille Rollen, da hun ikke turde vove at spille den; jeg var strax dertil beredvillig. Nogle Timer efter skrev Hr. Bosing mig en meget forbindtlig Billet til, som indeholdt Taksigelse for min Beredvillighed, men tillige, at jeg nu ikke behøvede at spille den, da hans Kones Angest var forbi. Jeg frygtede, at den kunde overraske hende paa Theatret, og indfandt mig der, for at være i paakommende Tilfælde ved Haanden, saa at Stykket ikke skulde lide Standsning. Jeg troer, det er alt, hvad jeg kunde giøre. Man har udspredt Rygtet, at jeg ikke har villet spillet Rollen undtagen man vilde lade mig beholde den for bestandig, men det er ikke saa. Min Begiæring var den, at dublere den med Mad. Rosing, og denne Begiæring synes mig ikke at være for meget. At jeg efter Hr. Kammerherrens Befaling har lært Bollen, og efter Mad. Rosings Begiæring strax har været beredt til at spille den, formoder jeg at være nok til at see mig friekiendt af Publikum, og nok til at tilintetgiøre Rygtet.