Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johanne Rosing (1821-10-19)

JOHANNE CATHRINE ROSING.
født OLSEN.
1756—1853.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1821, 19. Oktober.

Undertegnede har i den senere Tid, efter bedste Evne, veiledet og raadført Flerer af Theatrets begyndende Skuespillerinder, saasom Jfr. Nissen, Jfr. Løffler, Zrza, Flindt og Flere, saa ofte de selv have ønsket det; ei at tale om Jfr. Brennøe, som den høie Direction fra først af i Særdeleshed har betroet til min Underviisning.

Det har været og skal fremdeeles være mig en sand Fornøielse at medvirke til Kunstens Fremme, saavidt mine ringe Evner og en 49 Aars Erfarenhed paa Skuespillerindens vistnok vanskelige Bane maatte sætte mig i Stand dertil, og saaledes svare til den gode Tiltro, som mine Foresatte og Personalet værdiger mig.

Men tillige troer jeg, at burde giøre opmærksom paa, at Øiemeedet, af forskiellige Aarsager, hurtigere og sikkrer vilde opnaaes om det blev bestemt, hvilken af de Yngre der skulde benytte min Underviisning, og at denne blev mig paalagt som Pligt, hvormed tillige mulige ubehagelige Collisions Tilfælde med de Herrer Instructeurer vilde undgaaes.

Dersom dette mit Forslag finder Bifald, nærer jeg det Haab at den høie Direction, der stedse har givet mig Prøver paa Velvillie, ved en aarlig Gage vil holde mig skadesløs for min Tids Anvendelse og de Udgivter til Brænde og Lys, som Underviisningen foranlediger.