Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Michael Rosing (1814-08-04)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1814, 4. August.

Naar den Høy-Kongelige Direction troer det uundgaaelig nødvendig, at den Kgl. dramatiske Skoele skal forandre sit Locale til sine Søndagsforestillinger, saa kand min Meening derom vel neppe komme i nogen Betraktning; men da Directionen har affordret mig min Meening, er det min Pligt at erindre: Skolens Forestillinger kand og bør ikke ansees for andet end Øvelser, hvorved Subjecterne skal dannes til det større Theaters Brug; dertil er et mindre Theater nødvændig, og derfor blev Hoftheatret den indrømmet; paa denne beskedne Grund |: Øvelse :| og paa dette beskedne Locale, har Skoelen uden Tvivl hidtil for en stor Deel Publicums Overbærelse at takke; det Øyeblik Skolen forandrer sit Locale til et større, er Skoelen ikke meere Skoele, man vil ikke ansee dens Forestillinger som Øvelser, man vil giøre større Fordringer, og have mindre Overbærelse; ieg seer ved slig Forandring mange Ubehageligheder i Møde, der rigtig nok vil være Vand paa deres, ved Skoelens gode Fremgang misundelige Mølle, som Directionen vistnok ikke vil lede Vandet til ! Dog, da det er Fordelen om at giøre, da beder ieg Directionen erindre sig, at der det siste Aar ikkun har været et meget maadeligt Abonnement for Hoftheatret, og vil uden Tvivl blive endnu maadeligere for Byens Theater. Regner man nu, at hver Forestilling vil komme til at koste dobbelt saa meget paa det store Theater, som paa det lille, hvor bliver da Fordelen? Hidtil har Skoelen staaet ved sig selv og ikke kostet Kongen, mindre det stoere Theater een Skilling, har vel ogsaa havdt Overskud, som er falden i den stoere Kasse, men fra det Øyeblik den forandrer sit Locale, vil man snart fra alle Sider baade høre og føele en mærkelig og meget ubehagelig Forandring. Endelig maa ieg erindre, at alle de Tab, Skoelen har havdt paa s. 175 paa de senere Aar, især i det siste, har giort mig det nødvendig, at besætte de Tabtes Roller med unge og nye Subjecter, som høylig behøver Øvelse og Overbærelse, mon de vilde finde den siste paa et større Locale? ieg tvivler høylig.

Forandrer man Skoelens Locale anseer ieg Skoelen for opløst; den Nøtte den har stiftet, og med Tiiden kunde stifte ganske tilintetgiort, og Hensigten af dens Oprettelse aldeles forfeylet.