Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Michael Rosing (1815-02-15)

1814, 15. Februar.

Jeg har modtaget Directionens Brev af 14de Febr. 1815, hvori der paalægges mig, »at foreholde Jfr. Nielsen hendes Overtrædelse af Forbudet at spille paa andre Theatre, hvor der spilles for Penge, og at holde hende ude af Scenen indtil videre«. Det første har jeg, saa snart jeg fik nys derom, forbudet hende, og har siden den Tiid ikke hørdt hun har modtaget, eller spildt nogen Bolle der. Hvad den Post angaaer: at holde hende ude af Scenen, tillader Directionen mig, at ansee for en blot Trudsel medmindre det er dens Hensigt, at give hende reent Afskeed. Men det kand ieg ikke troe; tvertimod er ieg overbeviist om, at det er, og maae være Directionen meget magtpaaliggende, at beholde og faderlig at sørge for [et] saa afgiordt fortrinlig Talent, der hidtil med sin Sulte Gage af 120 Rdl. maae anvænde Nætter og Dage til Syening og Vask for andre, til at ernære sig og sine! Kast et Blik paa hendes jammerlige Forfatning! Og var endog 1/3 Deel af det, Sladder og Ondskab tillægger hende, sandt? maatte dog den Steen, Haanden havde hæved imod hende, synke, og Medlidenhed indtage dens Plads! Derfor, og for hendes Talent skyld beder ieg Directionen fatte blidere Tanker om hende, og at give hende en Gage som Talentet fortiener!