Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Frederik Schwarz (1782-09-27)

TIL H. V. v. WABNSTEDT.
1782, 27. September.

Familie Omstændigheder volde at jeg maae bønfalde Deres Høyvelbaarenhed om: at min til Directionen indleverede og anantagne Oversættelser maatte blive mig udbetalte. Clementine og Desormes [og] Familien ere begge i 5 Act. De adelige Passioner er i 2 Act., og Træhusaren i 1 Act. Jeg veed vel at Reglementet kun tilholder 20 Rdl. Præmie for en Oversættelse i 5 Act, men jeg kan icke undlade ved denne Leilighed, allerunderdanigst at indstille til den høye Direction:

om der icke er en slags Ubillighed udi, at en Oversættelse af et got Stycke, som holder sig 9 a 10 Gange paa Skuepladsen, s. 183 stedse med fuld Huus, at den bliver betalt med 20 Rdl., naar en Original neppe staaer sig de foreskrevne 3de Gange?

Er da icke Oversættelsen til større Fordeel for Kassen? Men er da vel Forholdet til Belønningen for begge Deele billig? — Jeg kunde her ved denne Leilighed fremsætte hvorledes en Oversætter i Engeland og Frankrige kan paa en Oversættelse fortiene 3 a 4000 Lire; men da jeg er overbeviist om at Deres Høyvelbaarenhed veed alt dette lige saa got som jeg, saa vil jeg her standse — og alleene holde mig til min Begiering: at faae mine Oversættelser udbetalte, haabende, at hvis Styckerne giøre en udmærket Lycke, og blive Theater-Kassen til betydelig Indtægt, at Deres Høyvelbaarenhed da vil have Oversætteren i en meere belønnende Erindring.