Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Frederik Schwarz (1786-09-17)

1786, 17. September.

Af Theaterbudet erfarer jeg, at det har behaget Deres Høyvelbaarenhed at bestemme: De tvende Gierrige til næstkommende Tiirsdag. Jeg maae i denne Anledning ærbødigst tilmelde Dem: at jeg i afvigte May Maaned af Hands Excellence Hr. Oberhofmarshall Numsen har erholdet Løvte og Tilsagn, at jeg for fremtiden skulle vorde fritaget for al Sang paa Skuepladsen. s. 188 Og denne Herres Ord forlader jeg mig paa med Tryghed. Jeg har desuden gotgiort, saavel for Dem selv, som for Hds. Excellence, at jeg icke lovlig kan ansees som syngende Skuespiller, fordi jeg aldrig er bleven lønnet som dem : og heller aldrig attraaer det :. Jeg har fornemlig vildet ansøge det hos Hds. Majst. Kongen, men Hands Excellence var saa serdeles naadig, at beroelige mig med fritagelse for denne Tortur. Thi ingen lider paa Piinebænken den Vaande, jeg i de seenere Aar, jeg har kunnet føle og tæncke rigtig om Tvang, har udstaaet hvergang jeg har maatte gaae frem i de mig forhadte Syngeroller. Dette har jeg pligtskyldigst skullet tilmelde Deres Høyvelbaarenhed. Paa det at Stycket icke skulde gaae tilbage, kunde jo Hr. Thessen, som for nogle Aar [siden] har spillet den, gaae frem i den.