Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Wilhelm Hauch FRA: Frederik Schwarz (1801-03-26)

TIL A. V. HAUCH.
1801, 26. Marts.

At jeg er en fattig Dievel i Ordets egentligste Forstand, kan ikke være Dem ubekiendt, siden jeg har havd den Ære at have faaed Dem til Chef. Ikke destomindre føler jeg i dette Øyeblik, da mit fødeland trues, at være saare riig, i det jeg kan overgive det begge mine Sønner — som ere ligesaa raske som kraftfulde Ynglinge, hvis Kraft og Liv er fødelandet ærligen helliget. De ere begge Studentere, og have allerede i Gaar ladet sig tegne.

Kan Deres Høyvelbaarenhed giøre noget særdeles Brug af dem saa være De Deres Forsorg anbefalet. Og kan jeg selv paa nogen Maade, uden for mit Kald være til Nytte, saa beder jeg Deres Høyvelbaarenhed indstændig at disponere over mig. Jeg vil regne mig det til sand Hæder, om De kunde og vilde bruge mig. Paa Nidkiærhed og Velvillie for mit fødeland og dets Regent skal det ikke mangle mig.

Regentens Tilfredshed, og Deres Høyvelbaarenhed som Chef skal være mit høieste Formaal.

Herr Assessor Falsen har overdraget mig at giøre Dem samme Tilbud. Deres Godhed og Bevaagenhed anbefale jeg mig ærbødigen.

Torsdag Morgen Kl. 7.