Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Frederik Schwarz (1804-11-10)

TIL KRONPRINSEN.
1804. 10. November.

Otte og tredive Aar, har jeg nu tilbagelagt i den Kongelige Theater Tjeneste. Mine kraftfuldeste Aar ere blevne saaledes medtagne, at jeg allerede kiendelig føler, hvorledes Maskinen har lidt ved anstrængt Arbejde i Ungdommen. Faae Skuespillere kunne sige at have indstuderet og udført 230 forskiellige betydelige og angribende Roller. En svækket Hukommelse — et gigtfuldt Legeme — svækket Syn og Hørelse — det er nu min Lod, og giør at jeg lidende nu under disse Skrøbeligheder, nu sukkende udretter mit Kald som Skuespiller.

Naadigste Prinds!

Det er Onsdagen den 14 Novbr. mit Sølvbryllups Dag — o! naadigste Prinds, giør denne Dag til min fuldkomne Lyksaligheds Dag, ved at skienke mig Ro for de tilkommende faae Dage jeg endnu har tilovers. — Ikke ønsker jeg aldeles Uvirksomhed. Maaske Deres Kongelige Høihed kunde paa andre Maader bringe mig i Theatrets Tieneste. Maaske jeg ved mine Kundskaber og Erfaringer kunde gavne paa anden Maade; men at være pligtig at lære udenad naar man stunder til de Tredsindstyve — er en haard Skiebne. Denne kan eene og allene De, naadigste Fyrste, giøre blidere, taaleligere.