Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Frederik Schwarz (1809-09-04)

TIL KONGEN.
1809, 4. September.

En ond Feber har i Foraarel giort et sørgeligt Brud paa mit Helbred, og ubeskrivelig svæcket mit Nærvesystem. Neppe var jeg befriet fra Feberen, førend jeg blev beladt med et endnu større Onde, som ikke allene giør mig min Tilværelse saare smertefuld, men som endydermeere har tilvejebragt mig en Sielssvæckelse, som giør min Tilstand værdig [til] Deres s. 198 Majestæts Medynk. Dette Vanhæld paa mine gamle Dage nøder mig til, allerunderdanigst at indflye til Deres Majestæt med den Bøn:

at Deres Majestæt i Betragtning af mit svæckede Helbred allernaadigst vilde fritage mig for Fremtiden at spille paa Skuepladsen, siden min Hukommelse og miene Sielekrefter ere saa aldeles sveckede: at jeg ikke meere er i Stand til at memorere, eller meere at udføre nogen Rolle paa Skuepladsen. Allernaadigste Konge! siden 1766 har jeg staaet i Theatrets Tieneste og er dets ældste Betient. I min yngre Alder har ieg gjort Reiser, saavel til Frankrige og Engeland, som til Tydskland for at see Mønster at danne mig efter, som og for tillige at giøre mig bekiendt med alt hvad der henhører til Theatret. Fordi jeg ey meere kan spille Rolle, attraar jeg derfor ikke at komme i Uvirksomheds Tilstand. Hvis Deres Majestæt paa anden Maade kan bruge mig ved Theatret, vilde Deres Majestet endog skienke mig en Virkekreds, som maaske kunde blive velgiørende for mit Helbred. Deres Majestets Retfærd og ædle Hierte borger mig for, at min allerunderdanigste Ansøgning ey vil blive ubønhørt. Tør jeg allerunderdanigst anraabe Deres Majestæt om et Naadebeviis paa Tilfredshed med mig som ældst Theaterbetient, da skienke Deres Majestæt mig ved min Afgang den Tienestetiids Benefice, som tilkommer mig i Aaret 1812. Deres Majestæt vil derved sætte mig i den lyckelige Situation: at kunde tilbagebetale til Deres Majestæts Finantz- Kasse 600 Rdl, jeg til den er skyldig. Deres Majestæt! D. 19 Marti 1773 fremtraade jeg førstegang som Skuespiller — O Konge! mig skienke De den Naade, at jeg d. 19 Marti 1810 for sidste gang maae fremtræde for at tage Afsked med det Sted, hvor jeg i 43 Aar har opofret Legeme og Sielekrefter.