Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Frederik Schwarz (1809-12-25)

TIL KONGEN.
1809, 25 December.

Ved min Afgang som Skuespiller har Deres Majestæt allernaadigst forøget min Instructeur-Løn, og derved giort mig det til hellig Pligt: med min Iver og Nidkiærhed i Tjenesten, at fortiene denne Deres Majestæts mod mig viiste Naade. Men, s. 199 allernaadigste Konge! dersom jeg skal med Hæld virke til det store Formaal, jeg har: at giøre mig fremdeles værdig til Deres Majestæts Tilfredshed, vil det blive fornødent at Deres Majestæt med en Embeds Instrux allernaadigst bestemmer de Pligter, som kunne føre mig til dette Maal, og allernaadigst at forunde lnstructeurens Embede den Myndighed og Værdighed, det maa have, hvis det skal virke saaledes, at jeg derved kan værdiggiøre min allernaadigste Konges Tillid.

Mine flere Reiser til fremmede Nationers Skuepladser, hvor mit Formaal ikke blot var: at studere min Konst som Skuespiller, men desforuden at erhverve mig Kundskaber om alt, hvad der høre til et Theater og dets Indretninger. Mine 35 Aars Studering og Udøvelse af Skuespillerkonsten i næsten alle dens Grene, har forsynet mig med Kundskaber om alt, hvad til Instructeur-Embedet henhører. Nyelig har jeg allerunderdanigst giort Deres Majestæt opmærksom paa: at den mig i Aaret 1804 af Theater-Directionen meddeelte Instrux bringer mig i Collision med den nylig andsatte Theater Inspecteur og med Theatrets Regiseur. Kun den, Deres Majestæt, hvis hele Liv er henrunden under Skuespilkonstens Studering, ere ene i Stand til at tænke sig ind i ethvert Skuespils Aand, hvilket maa være lettere for en gammel Praktikus, end for enhver anden, hvis Fag det ex professo aldrig har været.

Deres Majestæt syntes allernaadigst at bifalde denne min allerunderdanigste Formeening, og tillod mig gjennem Theater Directionen, at fremlægge for Deres Majestæt et allerundanigst Forslag til en Embeds Instrux for Theater Instrueteuren — det er denne, jeg herved allerunderdanigst indstiller til Deres Majestæts allernaadigste Sanction.