Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Frederik Schwarz (1812-07-31)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1812, 31. Juli.

Da jeg ey længere hører blandt Skuespillernes Del, saa vil den kongl. Direction bevaagen skiønne: at Egennytte ikke er det som her giver mig Pennen i Haanden. Ene min Lyst til at gavne en Indretning, ved hvilken jeg har henlevet mit heele Liv, og en Konst jeg endnu føler varmt for, fremskynder mig til at giøre Directionen, som besiæles af den heste Villie for s. 200 Skuespillets og Konstens gode fremme, opmærksom paa det saa kaldede Præmie System. Denne Præmie Indretning ved Skuepladsen, der fornemelig gaar ud paa: at belønne de Skuespillere, som i Skuespiltiden have spilt de fleeste Gange, følgelig lært de fleeste Roller, har stedse forekommet mig, at være bygget paa urigtige Grundsætninger; ligesaa ubillige som uretfærdige; ligesaa lidet hædrende, som opmuntrende for den sande Konstner. Thi hvad er det Skuepladsens Bestyrelse haver at hædre og lønne? Er det det fuldendte Konstværk, eller Udenads Lærningen? Umueligt det sidste. Og alligevel maae og vil enhver underordnet Skuespiller, efter den i Præmie Systemet herskende Grundsætning, komme til at staae langt over for den virkelige Konstner; fordi det er lettere at lære Udenad, end med alle Sielskrefter, at studere og fremstille en Rolle saaledes: at baade Skuepladsen og Skuespillerne derved vinde Hæder. Jeg antager som afgiort: at det er enhver Skuespillers Pligt, at lære alle de Roller, Directionen maatte finde tienligt for Skuepladsens Tarv, at tildeele ham; saaledes som jeg tillige antager: at en billig og rigtig tænkende Bestyrelse, ingensinde paalægger nogen Skuespiller at lære flere Roller, end han sandsynlig maatte kunde lære i Skuespiltiden. Bliver det altsaa Skuespillerens første Pligt, at lære de Roller han tildeeles — Hvi da belønne ham?

Efter Præmie Systemet udgiør et vist Antal Repliqver en Rolle. Naar altsaa en Skuespiller, for Exempel, har lært 30 a 40 Gange Ja eller Nej, saa har han spillet en Rolle, lig: Hofraad Reinhard i: Kun sex Retter, begge Klingsbergerne i Schrøders Ringe, Diderots Huusfader o. fl. At slige Roller paa 30 a 40 Repliqver ere til, beviser jeg med Skuespillet: Tyve Aars Festen. Findes her i denne Sammenligning mindste Billighed? Det er altsaa klart, at da Rollerne i de fleste Skuespil bestaar af langt færre Repliqver end Hoved eller Karakter Roller, maae de underordnede Skuespillere- altid vinde de høieste Præmier, og Konstnere, som fremstiller Hovedroller, staae tilbage for disse. Efter denne Grundsætning i Præmie Systemet, har aldrig nogen af vor Skuepladses udmærkede Konstnere, hverken Grev Geerts eller Jeppe paa Biergets mesterlige Fremstillere nogentiid kundet naae den høieste Præmie; fordi Hoved-Karaktereer eller de lidenskabelige Boller, i Skuespillenes Massa, ere de færreste. s. 201 Garrik har i sit heele Theaterliv neppe spilt 80 slige Roller. Vor Rosing og Gielstrup neppe engang saa mange. Hvad derfor en Skuespilbestyrelse haver at opmuntre, belønne og hedre, er Konstnerne for deres Konstværker, og ey Rollelærningen.

Hvo kan nægte den Muelighed: at en Skuespilkonstner, i een eller flere Roller kan fremstille et Konstværk, hvortil der maaske i et halvt Aarhundrede ikke fremkommer Magen? og et sligt Konstværk skulle jævnføres med Roller paa 30 a 40 Repliqver? — Hvor lidet opmuntrende til at være Konstner? Maae en slig Sammenligning ikke dybt saare den tænkende Skuespillers Konstfølelse, maae den ikke sønderknuse ham, og omsider giøre ham ligegyldig og kold for alt hvad der kaldes Konst? Endvidere maae jeg giøre opmærksom paa: at, ifølge bemeldte Præmie System, staar det jo aldeles i Bestyrelsens Magt, at tilkranse dens Yndlinger, |: hvis den skulle have saadanne :|, de høiste Præmier, fordi den, ved at bestemme de Styker, der skal spilles i en heel Saison igiennem, kan ansette Stykerne saaledes, at de, som den vil forunde denne Fordeel, kommer til at spille de fleeste Gange i Spilletiden. Hvis jeg skulle giennemgaa dette Præmie System i alle dets Deele, kom jeg til at skrive en Afhandling, hvortil jeg hverken har Kald eller Lyst. Jeg har blot villet giøre mine værdige Foresatte opmærksomme paa: hvor lidet dette System, efter min uforgribelige Meening, er skiecket til at fremvirke Skuespilkunstværker paa Skuepladsen. Hvorledes dette System kan afskaffes eller forandres, saaledes, at ingen af Skuespillerselskabet vil lide Tab, vil mine bevaagne Foresatte, som allerede har saa stor Ret til Selskabets Erkiendtlighed, vist vide at udfinde, itilfælde jeg skulde have være saa hældig, at det af mig anførte vil af Dem vorde taget i Retragtning. Min Hensigt med at giøre Directionen opmærksom paa det ligesaa urigtige som uretfærdige i bemeldte Præmie System, er langt fra at ville glimre, men jeg har blot efter ringe Ævne, vildet gavne mine fordums Kunstbrødere og Søstere. Jeg tør derfor haabe: at om end ikke mine Bemærkninger over Præmie Systemet skulle fortiene mine bevaagne Foresattes Overvejelse, vil De dog ikke miskiende min Hensigt, og derfor vorde mig ugunstig.