Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johanne Marie Christine Spindler (1807-02-02)

1807, 2. Februar.

Imellem min Mand Fuldmægtig i Finants Kasse Directionen Hr. Johannes Melchior Lange og mig er under 21 Decbr. f. A. oprettet en Contract om at leve separerede i Henseende til Bord og Seng, i hvis anden Post er fastsat:

at naar min Mand kommer tilbage fra Holsten og forlanger vore 3de Børn, skal de uden Vegring eller Modsigelse blive ham overleverede, og fra den Tid af skal jeg contribuere til deres Opdragelse for hver af alle 3de et hundrede Rigsdaler aarlig, indtil de 2de Drenge ere confirmerede og Pigen har fyldt sit 18de Aar. Dette som er 300 Rdlr aarlig, har Hr. Lange ønsket at maatte hæve af min Gage som Skuespillerinde ved det kongelige Theater. Da det er mig meget om at giøre, at denne Sag endes uden videre Hindring, saa tager jeg mig den underdanige Frihed at anmode den høje Direction om, at samme gunstigt vilde tilstaa: at min Mand saalænge han beviiser at have taget bemelte Børn hos sig, maa til deres Opdragelse hæve af den mig tilkommende Gage som Skuespillerinde, saalænge jeg forbliver ved Theatret, et hundrede Bixdaler til hver, indtil at de 2de Drenge ere confirmerede og Pigen har fyldt sit 18 Aar.