Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johanne Marie Christine Spindler (1816-01-12)

1816, 12. Januar.

Lyst til min Kunst fremkalder denne min ærbødige Skrivelse til den høie Deriction. Jeg tør smigre mig med, at være blandt det Antal Skuespillerinder, som ikke ugierne af Publicum sees, og dog fremtræder jeg yderst sielden i nogen betydelig Bolle, og naar dette skeer, er det inten i Nødstilfælde eller i Boller som ikke egentlig høre til mit Fag, for Æxempel den modbydelige Birgitte i Røverborgen, i Bedsteforædrene. Andre Skuespillerinder, hvis blotte Navn paa Placaten, som bekjendt, er nok til at bortskremme Tilskuerne fra Theatret, sees derimod s. 204 hver aften i alle mulige Fag og Arter af Skuespil. Nye Roller betroes mig ikke; mine gamle Yndlingsroller for Æxempel: Armod og Høimodighed, Pigen fra Landet, Onde Luner, Bortførselen, Corzicanerne, henligge uspilte, og de mig tildeelte nye Boller i gamle Stykker: Forførelsens Offer, Naturlige Løn, Mina von Barnhelm, sættes ikke mere paa Repartuaret, eller naar det Skeer som nylig var tilfældet med Lystspillet, udslættes igjen. Under disse Omstændigheder maa saavel mit Talend som min Lyst til Kunsten svekkes og tabe sig, og jeg beder derfor den høie Direction, hvis den anseer mig for et overflødigt Medlem af Theater Personalet, at ville udvirke mig min Afsked hos Hans Maiestet Kongen, thi i den ørkesløse Tilstand jeg nu staar ved Skuepladsen maa den blive mig ligesaa forhadt som den kunde være mig keer.