Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Iver Hesselberg Urberg (1791-08-15)

TIL H. V. v. WARNSTEDT.
1791, 15. August.

Deres Høyvelbaarenhed ville gunstigt tilgive at ieg saa ofte overhænger Dem og foruroeliger Dem i Deres mange og vigtige Forretninger. I Dag kand ieg altsaa ikke heller have den Lykke at admiteres hos Dem. Jeg nødes da til at bede om tilladelse til dette Skriftlige.

Det Svar hvormed Deres Høyvelbaarenhed i Løverdags ved s. 210 Deres Betient lod mig afviise, forstoed ieg ikke, thi mit Ærinde var ingenlunde at tale med Dem om Silhuetter: følgelig kunde det ikke passe til min Skurepind. Det hvormed Deres Høyvelbaarenhed selv beærede mig i Løverdags for otte Dage siden: neml. »at De beklagede mig« giorde mig stum, især i Deres Forsahl i Theaterbudet Oles og Obels Overværelse. Dette foranlediger mig til, underdanigst at bede om tilladelse til, for siste Gang, herved paa det Forstaaeligste at Detaillere for Dem Aarsagen hvorfor ieg saa ofte bebyrder Dem med mine underdanigste Opvartninger.

14

At ieg har givet mig den underdanige Frihed at offerere Deres Høyvelbaarenhed et par Stk. af mit arbeide har blodt haft til Hensigt, at give Dem Leylighed til at glæde Dem over den industri, hvormed ieg i dette Liidet, som i meget andet tænker at gaae mine Nederdrægtige Fiender og Forfølgere for fyldest: og aldrig, hverken for at skaffe mig Adgang, endten til Deres Gavmildhed, eller at ieg ikke vilde være saa Dumdristig derved at tilsnige mig Deres Recommendationer. Een feilslaaet forventning heraf kand altsaa ikke aplicere mig nogen Beklagelse: og i alle andre tilfælde seer jeg mig ikke temmelig sikker for nogensinde at komme i den ulykkelige tilstand nogensinde at blive beklagelses-verdig. Thi aldrig har ieg endnu, endten directe eller indirecte, handlet endten til min Vens! eller Fiendes! Skade. Aldrig beløyet, bedraget, beforet eller bagvasket nogen. Aldrig har ieg endnu med den Sorte, Falske og Diævelske Høflighed, søgt at drage Godtroenheds Fortroelighed til mig, for endten at benytte mig af hans Svage siider, til hans Fordervelse, eller at udlokke ham, for at kunde lægge sikkre Planer mod hans Welfærdt. Alle disse Handlinger som seent, eller tidlig, drager Helvedes Qvaler, Teologiske eller moralske, som uundgaaelige følger i Hælene paa sig, er ieg med fuldkommen Overbevisning frie for aldrig har besmittet endten min Siæl, eller mit Hierte. Hvorledes skulde ieg da nogensinde kunde blive beklagelsesværdig? Deres Høyvelbaarenhed maa tilgive mig, men det var mig virkelig en paafaldende modtagelse, især i Deres Forgemak, i et Theatre-buds, og en Betients Nærværelse.

Thi Jeg! I disses sted: ville troet at comparenten var kommen for at betle, og dette udbragt paa denne eller anden s. 211 maade blandt et Folk, der skal faa mindre end nogen slags Leylighed til, end ikke med en spottende smil, at moere sig med mig! maae De tilstaae er krænkende. At mine Opvartninger hos Deres Høyvelbaarenhed eene og allene har haft til Hensigt, at formaa Dem til, at befordre en Sag for mig tilendebragt, som efter min ikke ganske urigtige formening burde været en følge af min Beafskedigelse fra Skuepladsen, og hvorom ieg allerede i October maaned forrige Aar, skriftlig har giort Theatre Directionen Andmodning, saavel som om en Comoedie i Een Act: Comoedien kaldet, som Theatre Directionen nu i halvtredie Aar har haft inde til Deres bedømelse.

Dette er Sandhed. Og hvad denne Sag, afgiort eller uafgiort angaaer, da ville Deres Høyvelbaarenhed indse, at det aldrig kand blive mig der ved endelig udfall kan blive at beklage. Paa denne maade tror ieg Forstaaeligt, at have lagt Hensigten af mine Opvartninger for Dagen, som og for dermed at concervere mig, i det minste i den udvortes og tilsyneladende Agtelse, hvor med De stedse har benaadet mig. I dette Haab beder jeg for denne gang om De vil benaade mig med et Svar, om den af Justits Raad Lassen forviklede Sag, efter min Skriftlige Begiering til Directionen er foretaget eller ej, om ieg derpaa faaer noget svar eller ej. Og i alle tilfælde skal indtet Svar, ogsaa Underdanigst optages som et Svar.