Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Birgitte Christine Winther (1805-03-05)

BIRGITTE CHRISTINE WINTHER.
1751—1809.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1805, 5. Marts.

I en Deel Aar har jeg lidt meget af Gigt, som jeg vel ikke kan andet end tilskrive den stærke Kulde og Trækvind paa Theateret, men i de seneste Aaringer har samme i saa høy en Grad tiltaget, at det har været mig heel vanskeligt og yderst besværligt baade at studere og paa Theatret at udføre mine Boller; uundgaaeligt vilde det altsaa blive, om jeg her udi længere [Tid] vedblev at faae mit allerede svækkede Hælbred aldeeles tilsat. Jeg skrækkes ved at see en saadan Fremtiid i Møde.

14*

s. 212 Af den høye Directions bekiendte ømme og retsindige Tænkemaade tør jeg derfor smigre mig med det Haab, at den billiger dette mit inderlige Ønske: ved denne Saisons Ende at afgaae paa Pension. Forvisset om, at min stedse udviiste Fliid og Anstrængelse paa en Tiid af hen imod 32 Aar ikke have undgaaet Directionens Opmærksomhed, vover jeg paa det indstændigste og ærbødigste at udbede mig høybemeldte Directions naadigste Understøttelse og Forsorg i Deres derom prøvende allerunderdanigste Forestilling.