Danmarks Breve

Af efterladte Breve til J. P. Mynster

Brevudgiver:
Christian Ludvig Nicolai Mynster, 1820-1883
Udgivelsessted:
Kiøbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1798-uu-uu)
1798 . Fra Steffene . Vort Liv er en Vandring om Natten — Bag os er dunkelt — for os dunkelt — og vi veed ikke, hvor vi kom fra eller hvor vi gaae — Vi staae eene paa en stor Heede — naar bliver det Dag? — I Buskene glindser en Johannisorm; vi bukke os ned til den, glæde os ove

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1799-06-19)
1799. Fra J. W Hornemann . Bagneres de Bigorre , 19. Junii 1799 . — — Hermed begynder den opbevarede Deel af Brevet. Pludselig faldt Dækket, og nu stod for mig de kolossalske, stolte, majestætiske, sneedækte, i Skyggen blaae og i Lyset skinnende Pyrenæer — De

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1799-09-11)
Fra Samme. Paris , 11. Sept. 1799 . Dine Breve have mange gode Egenskaber: de veed at finde mig, hvor jeg end er i Verden (det siste gik til Montpellier, og da jeg var løbet derfra, fandt det mig i Paris), de love mig Penge, de sige mig mange smukke Ting med faa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1803-uu-uu)
1803 . Fra Steffens . ( Kiøbenhavn .) Beste Job! Kied af Byen og dens qvalme Muure, kied af Spradebasser, Assembleer, Klubber, Maskerader, Byesnak, længes jeg efter Landets stille og uskyldige Glæde (cfr. danske Tilskuer, Pavels, Guldberg, Voss, Wieland etc. etc. etc

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1804-08-26)
Fra Rahbek . Bakkehuset , 26. August 1804 . Gives Eder herved behageligen tilkiænde, hvorlunde vi og vor kiære Ӕgtefælle Fredagen den sidste Augusti næstkommende, hvis Væirliget ikke skulde blive altfor ugunstigt, kiærligen ere sindede Eders Velærværdighed udi

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1805-07-10)
Fra Oehlenschläger . Kiøbenhavn , 10. July 1805 . Hermed sender jeg dig Resten af mine Digte, kiere Mynster! Frue Rahbek har hilset mig fra dig, og efter hvad jeg da kunde mærke har du nok halv opgivet din Beslutning at recensere mig, „Medd." S. 162; „Breve fra

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1805-08-27)
Fra H. C. Ørsted . Kiøbenhavn , 27. August 1805 . Da jeg nyligen besøgte Professor Møller, bad han mig sige, om jeg ikke vidste en dygtig Recensent for Øhlenschlägers Digte. De forestiller Dem let, at jeg nævnte Dem, baade fordi jeg vidste, at vores Ven saa ind

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1805-uu-uu)
Fra Rahbek . 1805 . Kiære Job ! Tak for den tilsendte poetiske Recension M. havde udtalt sin Beundring for den omtalte „rige og mægtige Production" („Medd." S. 162), ikke i en Recension — hvilken ikke vilde lykkes ham — men i et Digt: „Til Adam Oehle

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1805-uu-uu)
Fra Fru Rahbek . 1805 . Naar De, min kiære, velsignede „ Onkel Job !" selv beder mig, at lade Dem høre fra mig, saa er Fristelsen alt for stor, til at jeg skulde kunne modstaae den. De veed, at jeg er saa glad over, at jeg har eet Brev fra Dem for hver Maaned i

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1806-uu-uu)
Fra Samme. 1806 . — Nu skulde jeg dog til at fortælle Dem lidt om Adam hiin Digres „Hakon Jarl", naar jeg blot vidste, hvad og hvordan jeg skulde fortælle det, og jeg tillige var vis paa, at min Fortælling ikke blev altfor koedum. Jeg kan sagtens fortælle Dem, na

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brun, Johan Nordahl; (1806-07-05)
Fra Nordahl-Brun . Lindaas Præstegaard den 5te July 1806 . Indlagte var allerede trykt, og et Exemplar deraf sendt Biskop Balle, da man her paa Visitats sender mig „Minerva" for April. Kun deraf har jeg den Fornøyelse at kiende Deres Velærv., og

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1806-02-11)
Fra Oehlenschläger . Paris den 11 Febr. 1806 . Bedste Job og Ven ! Du tager mig vist ikke den overgivne Udskrift ilde op, som jeg agter at skrive paa dette Brev. — Grunden til den Overilelse, jeg har besluttet hvad Convoluten angaaer,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Bentzon, Adrian Benjamin; (1806-09-12)
Fra Benson . Kiøbenhavn , d. 12 Septemb. 1806 . Min kiæreste Hiob ! Jeg trækker om herinde med Ole, der forresten er overvældet med Embedsforretninger og Aftensmaaltider. Siden det just nu er Middag, er han ikke ifærd med de sidste, og har opgivet for et Øiebl

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1807-09-08)
Fra Rahbek . Kiøbenhavn , d. 8 Sept. 1807 . Vi leve, og ere undgangne alle et Bombardements Rædsker, som vi have prøvet i hele deres Frygtelighed. Min Kone maatte udholde den første frygtelige Bombardements-Nat næsten ene i sin Faders Huus, hvor flere Bomber ra

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1807-09-11)
Fra Fru Rahbek . Hollænderbye , d. 11 Sept. 1807 . Kiæreste Onkel ! Aldrig havde jeg tænkt, at jeg skulde komme til at skrive til Dem fra Amager. Imidlertid er jeg dog usigelig lykkelig ved at kunne det, thi jeg tvivler ikke paa, at De jo længes efte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1807-10-26)
Bakkehuset , 26 Oct. 1807 . Kiæreste Onkel ! Endskiøndt jeg langtfra ikke har noget Comfortabelt at melde Dem, vil jeg dog ikke lade nogen Postdag hengaae, uden at underrette Dem om min nye Residents. Jeg kom herud i Løverdags Aftes, men naar jeg undtager den malerisk

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1807-12-11)
d. 11te Decbr. 1807 . Jeg vil haabe, at jeg, i den skrivtlige Passiar, jeg forleden Dag førte med Dem, fik sagt Dem min Mening om Deres paatænkte Forflytning til Kiøbenhavn; men skulde jeg — hvilket ikke er mig uligt — have forklaret mig uforstaaeligt eller dumt, saa vil jeg nu s

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münter, Balthasar; (1808-10-21)
Fra (Biskop) Münter . Kbh. 21 Octbr. 1808 . Ved min Hjemkomst fra Landemodet fandt jeg Deres Velærværdigheds skjønne Afhandling om Forfatteren af Brevet til de Hebræer. Jeg takker Dem inderligen derfor, uagtet jeg dog i visse Maader er Deres Mod

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1809-07-29)
Fra O. Münster . Gadstrup d. 29 Julii 1809 . Min inderlig elskte Broder ! At tilbringe sine Dage i eenlig Stand paa Landet, i vedholdende Studering, og dog beholde en blid og indtagende Karakteer, vilde nogle maaskee neppe ansee for m

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1809-04-09)
Fra Fru Rahbek Bakkehuset d. 9 April 1809 . — Nu til „Palnatoke". Jeg var da i Fredags - Aftes paa Comedie, eller paa Tragedie, og faae — som De forud kan vide — en i det Hele taget temmelig maadelig Forestilling; og dog saae je

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Bøgh, Matthias Frederik Georg; (1810-02-08)
Fra (Amtsprovst) Bogh . Præstøe d. 8 Febr. 1810 . Gode Ven, Bærdige Hr. Mynster ! Modtag min forbindtligste Tak for den vakre, og mig i Særdeleshed — som samstemmende med Dem i Religionsmeninger — saare behagelige Foræring, De har st

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1810-03-26)
Fra G. Münster . Gadstrup d. 26de Martii 1810 . Min meget elskelige Broder ! Ret hjertelig takkes Du for den tilsendte Gave, ledsaget med en saa venskabelig Skrivelse. Noget i Forvejen vidste jeg, at Bogen var udkommen, og havde ogsaa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Tryde, Eggert Christopher; (1810-11-02)
Fra E. Tryde . Fensmark d. 2 Nov. 1810 . For Deres Brev See M.'s Breve, S. 55 fg. , Højstærede! og den tilsendte Afhandling modtage De min inderligste Tak. Jeg veed næsten ikke, hvad der var mig kjærest, Opfyldelsen af min Begjæring, eller den

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heger, Johan Carl; (1811-01-30)
Fra Carl Heger . Khvn. d. 30 Jan. 1811 . Hermed, kiæreste Mynster ! 1 Ex. af Landemodets Afhandlinger, vil sige: saa meget af samme, som der er trykt.— Jeg gik strax efter Dit Ønske til Seidelin, som uden Omstændigheder lovede, at jeg skulde fa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1812-02-uu)
Fra Rahbek . ( Febr. 1812 .) Belærværdige Hr. Exsognepræst, Vellærde Hr. Capellan! Uagtet jeg endnu ikke har tilgivet aldeles den Forandrelseslyst, der er kommet over dig, at du, ved at frasige dig Spiellerup-Sognekald, har stilt mig ved Spiellerup-Hpi En Høi i Præst

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Tryde, Eggert Christopher; (1812-04-01)
Fra Trydt . Fensmark d. 1 April 1812 . De tilgive, fjære, høitagtede Ven! at jeg saa seent tilbagesender denne Bog See M.’S Breve, S. 59. . Af mit inderste Hjerte ønsker jeg Dem til Lykke i Deres nye Virkekreds. Der forener sig saa meg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: ukendt (1814-04-12)
Fra et Par unævnte Tilhørere. Kiøbenhavn , 12te April 1814 . Som Legemidler for den Syge, saa ere Ord for en bedrøvet Sjæl —saa lyder et gammelt Ordsprog; og mine egne Sorgens Dage have tilfulde overbeviist mig om dets Sandhed. Jeg har bedrøvede Sjæle at trøste;

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1815-01-08)
Kiøbenhavn , 8 Jan. 1815 . Matth, v., 13. Den lærde, den granskende, den tænkende, den humane Religionslærer, Fornuftens og det Guddommeliges Ӕrer, ham, som bidrager Sit til, at „Saltet ikke skal miste sin Kraft", hvadenten ved Udvanding, eller ved Blanding, bevidnes o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1815-08-08)
Fra G. Münster . Eadstrup , 8 Aug. 1815 . Min elskelige Broder ! Du takkes ret hjertelig for Gaven af det nye Bind af Dine Prædikener, som jeg læser med Glædes-Taarer og Taksigelse til Høstens Herre, at han vedbliver at sende ærlige Arbeidere i sin H

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Molbech, Christian; (1815-08-06)
Fra Molbech . Kbhvn. d. 6te Aug. 1815 . Da jeg i Gaar ikke havde den Fornøielse at træffe Dem hiemme, og i Morgen reiser paa Landet, kan jeg ikke negte mig, skriftlig at aflægge den tredobbelte Lykønskning, som jeg gierne i disse Dage mundtlig h

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Malling, Ove; (1817-02-24)
Fra Malling . d. 24 febr. 1817 . Jeg gav mig den Ӕre, engang at indbyde Deres Høiærværdighed til en Post ved Universitetet i Norge „Medd.", S. 192. . Forsynet vilde det bedre. Jeg har nu den Glæde at træde i videnskabelig Embedsforbindelse med Dem her, da Hans M

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Petersen, Frederik Christian; (1817-08-28)
Fra F. C. Petersen . München d. 28. Aug. 1817 . At Deres Brev af 14de Jul. M.’S Breve, S. 128. var mig hjertelig kiærkomment, følger af sig selv, og jeg bevidner Dem min bedste Tak derfor. — — Her i München er der en sand Skat af Indretninger f

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1817-11-08)
Fra Fru Rahbek . Den 8de November 1817 . Hvor gierne vilde jeg ikke i Dag, som i Fior og for 11 Aar siden, mundtlig have bragt min Lykønskning, og glædet mig atter, som i Fior, ved at see den for 11 Aar siden i Spiellerup saa eensomme og forladte Onkel nu omgive

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1817-12-03)
Fra Mynster til Fru Rahbek . 3 Dec. 1817 . Kiere, gode Niece ! Dersom jeg i Gaar eller i Morges havde havt et Øiebliks Tiid, skulde Deres Bud vist ikke være bleven affærdiget uden et Par Ord, som havde sagt Dem, hvor ondt det giør mig, at De endnu

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sadelin, F.; (1817-07-28)
Fra F. Sodelin . Wasa 28. july 1817 , Högvördige och vidtberömde Herr Doctor! Det skall måhända förvåna Herr Doctorn, att emottaga dessa rader från en aflägsen ort och af en okänd hand ; men att de icke misshagligt upptagas, derom förv

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sadelin, F.; (1818-03-14)
Fra Samme. Wasa , d. 14 Mars 1818 . Högvördige och höglärde Herr Doctor! Med glädje emottog jag det efterlängtade svaret på mitt bref, och får så väl derföre, som för de meddelade hugnande upplysningar, aflägga min tacksägelse, och tillika i den Christ

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1818-10-19)
Fra Mynster til Fru Rahbek . Kbhvn ., 19 Oct. 1818 . Hvorledes det end gaaer mig, og hvor lidet jeg end er istand til at tænke ordentligt, uden paa Eet Mebb. S. 205—6 (O. H. Mynsters Død den 13de Octbr. — „Det var med sønderrivende Smerter jeg saae ham skille

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Hegermann-Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke; (1819-02-10)
Fra Fru Lonise Hegermann-Lindencrone . Citadellet , d. 10de Febr. 1819 . Hvorledes skal jeg noksom takke Dem, kiære Ven! for Deres Brev? M.'s Br. S. 130. . De har vist ikke tvivlet om, hvor inderligt vi alle have følt og deelt de tunge Slag, som rammede Dem, vo

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1819-12-12)
Fra I. L. Heiberg . Paris , d. 12te December 1819 . Herr Doctor! Deres ærede Skrivelse af 16de November har jeg rigtig modtaget. Mere end det mig meddeelte Afslag bedrøvede mig den Vildfarelse, hvorpaa det især beroede, da De nemlig syntes at staae i

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1820-11-08)
Fra Fru Rahbek . Bakkehuset , den 8de Novbr. 1820 . Kiæreste Onkel ! Jeg har ingen classisk Afhandling at sende Dem, som den, De sidst sendte mig, da De sendte „det Bedste, De havde, ved den Bedste, De har". Jeg kan ikke selv indfinde mig, og mit Ege

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1821-02-23)
Fra Brøndsted . Rom , 23 Febr. 1821 . — Deres kjære elskelige Broders Fragment af Lovtalen over Daniel Ran$$*au Skandlnavisk Literaturselskabs Skrifter, 17de Bind. (Smlgn. Breve fra M. S. 137—38). var mig overmaade velkommen. Uagtet jeg kjendte lidt til dette

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Laub, Hieronymus; (1821-09-22)
Fra Laub . Frørup , d. 22 Septemb. 1821 . Kun to Linier skal sige Dig, min evig kiære, troefaste Ven (huld og troe og elskende, som Han, jeg ikke skal finde her!), at jeg haaber i næste Uge at være hos Dig i Kiøbenhavn. Fader og Moder ledsage, vil Gud, deres Sø

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1822-01-29)
Fra Fru Gyllembourg . Christianshavn , d. 29 Jan. 1822 . Med stor Fornøielse opfylder jeg herved det Løfte, jeg gav, ikke at beholde „Nina" tre Dage i min Værge, forinden jeg presenterede dette aandelige Barnebarn for den Mand, hvis Bifald jeg vist veed, er ee

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1822-09-12)
Fra Heiberg . Kiel den 12 September 1822 . Herr Doctor! Det har særdeles meget smertet mig, at jeg ikke fik taget Afsked med Deres Høiærv. før min Afreise fra Kjøbenhavn. — Overbringeren af dette Brev er Herr Holmbo fra Chris

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1822-10-31)
Fra Ingemann . Sorøe , d. 31 Octbr. 1822 . Ærb. P. M . Først en venlig og taknemmelig Hilsen fra den unge academiske Planteskole hernede, hvorover De vist med os har nedbedet Himlens Velsignelse, og som med Guds Hjelp ogsaa med Tiden vil blive Dem,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1823-05-01)
Fra Steffens . Breslau , d. 1sten May 1823 . Lieber Mynster ! Ohne allen Zweifel wirst du dich wundern, nach so unbegreiflich langer Zeit einen Brief von mir zu bekommen. Sey nicht böse, dat ich dir deutsch schreibe. Ich habe meine Muttersprache keinesweges ve

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1823-08-29)
Fra Brøndsted . Genf , d. 29 August 1823 . Tak, hulde Ven, for Dit særdeles velkomne og interessante Brev af 22. April, som jeg modtog i Florenz i Julii Maaned. — At Directionen saa gunstigen udvirkede mig den omskrevne Forlængelse af min Permission, var mig me

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1823-11-02)
Fra Fogtmann . Sorøe , d. 2den Novbr. 1823 . Høiærværdige Herr. Doctor! D. H. modtage herved min inderligste Tak for den Oprigtighed og Velvillie, hvormed De har sagt mig Deres Mening om min Lærebog i Religionen. Der lever ingen Mand i denne Tid, hvis

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sibbern, Frederik Christian; (1825-03-21)
Fra Sibbern . Østerbroe , 21. Martii 1825 . Idet jeg sender indlagte Steffensiana tilbage, vil jeg tillige bede Dem, ret at tænke paa, om den Tanke at læse Aristoteles sammen dog ei var at udføre. Dersom vi som Tredie toge En, der kunde disponere ligesaa frit o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1825-03-28)
Fra Rahbek . Bakkehuset , 28. Martii 1825 . Kiæreste Mynster ! Endelig sender jeg dig med Undseelse og Tak dine „Characteristiker og Kritiker" Af Fr. og A. W. Schlegel. tilbage, dem jeg, om jeg ikke tager feil, i Spiellerup laante af dig, hvorfor de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1825-04-07)
Fra Heiberg . Kiel . 7. April 1825 . Høistærede Herr Doctor! Da jeg i forgangne Efteraar udarbeidede mit lille Skrift om den menneskelige Frihed, Heibergs „Prosaiske Skrifter", 1ste Bd. og fandt mig foranlediget til i samme at opponere ei blot imod P

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Harms, Claus; (1825-09-08)
Fra Harms . Kiel , 8. Sept. 1825 . Mein sehr werther Freund, I Medd. S. 218 fortæller M. om en lille Reise, Han i him Sommer foretog i Holsteen. „I Kiel stiftede jeg Bekiendtskab med Harms, hvis Personlighed jeg fandt ganske anderledes, og meget behageligere, e

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1825-09-08)
Fra Steffens . Waldenburg d. 8ten Septbr. 1825 . Lieber Mynster ! Endlich ergreife ich einmahl wieder die Feder, um dir zu schreiben. Du hast wohl Recht — es ist fast eine sündliche und auf jeden Fall schwer zu rechtfertigende Anmatung, dat man

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1825-10-25)
Fra Raybek . D. 25. Oct. 1825 . Kiære Ven! Det torde synes, som jeg betalte dig efter Cølns Vægt, ved at sende dig denne tykke Bog, istedenfor den liden Prædiken, du i Overgaars sendte os Prædikenen om „den christelige Viisdom", som M. udgav under „den

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1825-11-21)
Fra (Provst) Engelbreth . Denne M.’S mangeaarige Ven og Nabopræst havde indsat ham i Embedet den 7de November 1802, og var hans jevnlige Omgang, medens han var i Spiellerup. (Medd. S. 144). „Jeg havde dog Een" — skriver M. S. 147 — „med hvem jeg kunde tale om de Anliggender, som ikke hørt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1826-12-uu)
Fra Samme. Dec. 1826 . — Hvad den i Hovedstaden overhaandstagende Tænkemaade angaaer, da kan Ingen billige en saadan Tendents, som er den falske Pietismes, og Ingen kan misbillige, at De, ærede Ven! aabenbar bestrider den. Men paa den anden Side synes og den nyer

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sibbern, Frederik Christian; (1825-12-14)
Fra Sibbern . D.14de Decbr. 1825 . Idet jeg oversender Dem medfølgende Manuskript, „Gabrielis's Breve". for at bede Dem løbe det igjennem, fornægter jeg ikke det göthe'ske: „er wünscht euch zu gefallen", og søler, at Børnene af vor Phantasie dog ere vort Hjerte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Paludan-Müller, Jens; (1826-05-27)
Fra (Stiftsprovst) Paludan - Müller . M.’s Bekiendtskab og Venskab med denne Mand var først stiftet et af de foregaaende Aar. Odense , den 27. Mai 1826 . Deres Høiærværdighed har bestemt giort en god Gierning med Deres Brev og tilsendte Bog, fo

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Paludan-Müller, Jens; (1827-05-30)
Fra Samme. Odense d. 30te Mai 1827 . Tredie Gang sætter jeg Pen til Papiir for ret inderlig at takke D. H. for Deres kierkomne Brev af 6te Martii sidstleden, og Afhandlingen „om Drifterne", Bl. Skr. 1. som fulgte med det. Jeg vilde ikke alene med Undseelse, men

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1827-10-18)
Fra Mynster til Fru Rahbek . Kiøbenhavn 18de Oct. 1827 . Min kiereste Niece ! Da jeg i Morgen ikke engang faaer Tiid til at skrive nogle Linier, saa faaer jeg endnu mindre Tiid til, hvad jeg dog saa gierne ønskede, personlig at brin

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1827-10-21)
Fra Rahbek . Bakkeh . 21de Oct. 1827 . Kiære Job ! Jeg har med særdeles Interesse „slugt" det lidet Skrift, „Om Universitetets og de lærde Skolers Freqvents" (Bl. Skr. 2.) der virkelig er et Mynsterskrift, hvorledes Controverser skulle føres med san

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Estrup, Hector Frederik Janson; (1827-10-28)
Fra Estrup . Sorøe d, 28de Octbr. 1827 . Jeg er Dem særdeles forbunden for Deres Undersøgelse om Universitetets og de lærde Skolers Freqvents, som De har havt den Godhed at tilsende mig. Jeg maa tilstaae, at Nathan — Davids Afhandling havde vild

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1828-03-03)
Fra Fogtmann . Sorøe , den 3die Marts 1828 . Deres Høiærv. bedes paa det bedste at undskylde, at jeg først nu takker Dem for Deres ærede Skrivelse af 18de Jan. Det glæder mig meget, at den nye Udgave af min Lærebog ansees af Dem for en forbedret Udgav

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1828-04-03)
Fra Samme. Sorøe , den 13. April 1828 . Det gjorde mig virkelig ondt, at det ikke lykkedes mig at tale med D. H. i Paaskeferien. Deels Deres mange Forretninger, 4 Prædikener i en Tid af 5 Dage, deels ogsaa mine Forretninger eller Ӕrinder forvoldte, at jeg opsatt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1829-03-08)
Fra Samme. Sorøe , den 8. Marts 1829 . Jeg er Deres Høiærv. megen Tak skyldig for Deres meget ærede Skrivelse af 24de Jan. d. A. Deres gunstige Dom om nogle af mine Bemærkninger var mig ligesaa kjær, som Deres Indsigelse mod min Fremstilling af Forsoningslæren „

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1828-05-15)
Fra Rahbek . Bakkeh . den 15. Mai 1828 . Kiære Job ! Jeg skynder mig at takke dig for den sande Nydelse, dine saa hiertelige og sanddrue Ord over vor gamle Broder 38 „Liebenberg", har M. tilføiet ovenover. har skiænket mig; der er intet at slaae af,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1828-12-21)
Fra Steffens . Breslau , den 21. Decbr. 1828 . Lieber Mynster ! Nach einer so langen Unterbrechung unseres Briefwechsels komme ich nun wieder zu dir. Heute fangen meine Weihnachtsferien an, das Jahr nähert sich seinem Schlut, und die Zeit rückt an, in welcher

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1829-04-20)
Fra Steffens . Breslau 20. April 1829 . Jeg skriver dig i al Hast, at jeg er beskiæftiget med en stor Reise, som jeg vil antræde til Eder. Jeg reiser over Berlin — hvor min Kone og Datter bliver hos deres Beslægtede — og over Ystad til Stockholm

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1828-10-18)
Mynsters sidste Brev til Fru Rahbek . Nylig fundet — ligesom de ovenfor meddeelte smaa Breve fra ham — mellem Rahbeks efterladte Papirer. — Smlgn. Medd. S. 152. 18. Oct. 1828 . Min kiere, kiere Niece ! Jeg skriver dette i Aften, da j

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1829-01-26)
Fra Rahbek . Bakkehuset , 26. Jan. 1829 . Kiære Job ! Tusind Velsignelser over dig for dit sidste kiære Besøg; omsvævede hun os usynlig — og hvorfor ikke? — har hun gienfundet, og gienkiendt, og gienelsket sit skiønne Hiertes mangeaarige Yndlingsven;

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1829-02-23)
Bakkehuset , 23. Febr. 1829 . Kiæreste Job ! Jeg har længe længtes efter at lade dig høre noget fra mig; men jeg har, siden vi saaes, ikke været uden to Gange i Byen, den ene i Begravelsesærinder, den anden en Aften, da jeg gik af Veien for mig selv — paa Comedie, og

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1829-05-28)
Bakkehuset , 28. Maji 1829 . Kiære gamle Ven! Jeg takker dig inderlig og hiertelig for din saa rørende og deilige Tale, Gravtale over Prindsesse Caroline af Hessen (K. L., 2det Bind). som du var saa venskabelig at sende mig, og som jeg holdt saa meget af, at jeg strax

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1830-01-21)
21. Jan. 1830 . Kiæreste Ven! Jeg kommer fra vor elskede Hedengangnes Grav, hvor jeg har været henne, at hænge en Blomsterkrands om den Rosenbusk, som betegner den. Fra dette Dagens og mit Hiertes Anliggende gaaer jeg over til det høitideligere og helligere, at kalde di

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1830-08-30)
Fra Brøndsted . Paris , 30. August 1830 . Jeg lovede Dig i mit sidste Brev for en tre Uger siden, at jeg snart vilde tilskrive Dig igjen om „vore egne Anliggender", og ordentligt besvare dit kjære Brev, hvortil de overordentlige Begivenheder, hvorom jeg sidst m

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1830-02-10)
Fra Steffens . Breslau , 10. Febr. 1830 . Lieber Mynster ! Ich schreibe dir erst von einer Geschäftsangelegenheit — Nun Einiges über deinen kleinen Aufsa$$*: „Logische Bemerkungen über die Identität". Wahrlich, du hast Recht: Seele und Leib sind abso

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Paludan-Müller, Jens; (1831-02-11)
Fra (Biskop) Paludan-Müller . Aarhuus Bispegaard , 11. Febr. 1831 . Med den inderligste Glæde modtog jeg D. H.'s Brev og Bog om Begrebet af den christelige Dogmatik; Bland. Skr. 1ste Bind. og jeg takker Dem paa det hierteligste for begge Dele. Læsningen satte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Molbech, Christian; (1831-08-15)
Fra Molbech . Kbhvn . d. 15de Aug. 1831 . Jeg havde i denne Tid ret meget at sige Dem, min ædle Ven og Velynder! mig selv vedkommende; men jeg maa nøies med at meddele Dem foreløbigen, eller forberede Dem paa et af mine nærmeste Ønsker. Følgerne af en meget alv

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1832-05-04)
Fra Steffens . Berlin d. 4. Mai 1832 . Wie war das nur möglich, dat du meine Opposition gegen die Aufgebung einer 300 jährigen, gese$$*lich begründeten, formel fixirten religiösen Differenz, die auch als innere Überzeugung den religiösen Mittelp

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1833-10-07)
Fra (Biskop) Fogtmann . Aalborg 7de Octbr. 1833 . Deres Høiærv.’s venskabelige Skrivelse af 15de Julii modtog jeg nogle Dage, før jeg reiste fra Ribe, og glædede mig meget derover. Det var det sidste Brev, som jeg i Ribe fik fra Kjøbenhavn. Jeg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1833-10-08)
Fra Steffens . Berlin d. 8ten Octbr. 1833 . Lieber Freund! Der dir diese Zeilen bringt, — — — —— — — —— — — —— — — — Ich kam vor einigen Tagen von Dresden zurück, wo ich mit meiner Familie in einer Privatwohung vier Wochen zu

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Nielsen, Rasmus Møller; (1834-09-14)
Fra Biskop R. Moller . Mariboe , d. 14de Sept. 1834 . Min første Tanke, ved Modtagelsen af Deres Høiærværdigheds kierlige Skrivelse, var Tak til Gud, som har opfyldt mit og, jeg tør maaskee sige, alle redelige Christnes Ønske, ved at sætte Dem paa vort Fædrelan

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1773-05-02/1845-02-13)
Fra Steffens . (Uden Datum). Lieber Freund! Geheimerath Kortum, vortragender Rath in unserm Ministerio, der dir diesen Brief bringt, ist mein guter, lieber Freund. Wir waren in wunderbaren Verhältnissen. Er war in Halle mein Zuhörer; während des Krieges traf ich ihn als Rector

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1835-04-12)
Fra Ingemann . Sorøe , den 12te April 1835 . Uagtet jeg i denne Maaneds Slutning tænker at kunne have den Fornøielse personlig at hilse paa Deres Høiærværdighed, maa jeg dog foreløbig takke Dem for de skjønne Mindeord over Frederikke Brun. Jeg har heller ikke v

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1835-11-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg , i November 1835 . Det glædede mig særdeles meget at modtage Deres Høiærv.’s sidste Brev med hoslagte Prædiken i Anledning af Stænderforsamlingen. Kirk. Leil. T. I. S. 235. Denne Prædiken synes mig at være særdeles passende, hvad der ve

BREV TIL: Estrup, Hector Frederik Janson; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1835-12-09)
Af nogle saa senere tilkomne Breve fra Mynster: Til Estrup . Roeskilde , d. 9de Dec. 1835 . Ved at tilstille Dem, høistærede Ven! hosfølgende lidet Skrivt, er det mig kiert at have en Anledning til at fornye mig i Deres Erindring. Om Skrivtet har jeg kun Lidet

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1836-06-22)
Til AS. Ørsted . Kbhvn ., d, 22de Juni 1836 . Kiere Ven! Hermed sendes først den allervenligste Hilsen, og dernæst en liden Tale „Ved Indvielsen af Frederiksborg lærde Skoles nye Bygning“(Bl. Skr. 3.) , som er bleven trykt paa Tilhørernes Begiering, m

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1836-08-12)
Til en præst i hans Stift. En Præst havde tilskrevet M. et udførligt Brev, hvori han først med Varme udtalte sig om den Visitais, han havde holdt i hans Menigheder; hans „Inderlighed og gjennemtrængende Kraft“, hans „begeistrede og begeistrende Taler“ havde efterladt et „velsignelsesrigt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1836-10-03)
Fra Engelbreth . Lydersløv , 3. Oct. 1836 . Høivelbaarne Hr. Biskop, Høitagtede Ven og Velynder! Deres sædvanlige Godhed imod mig lader mig haabe, at De undskylder, at jeg har tøvet lidt med at besvare Deres sidste Brev, som meget har glædet mig, da

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1836-11-12)
Fra Marheineke . Berlin , am 12. Novbr. 1836 . Ew. Hochwürden beehre ich mich, in beiliegendem Blatt der Staats-Zeitung eine Beschreibung unseres gemeinsam gefeierten Reformationsjubiläums ganz ergebenst zuzustellen. Denne Beskrivelse er fra „Allg. Preut. Staat

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1837-01-22)
Fra Samme. Berlin , 22. Jan. 1837 . Nicht ohne Besorgnit, Ew. Hochw. möchten mich der Undankbarkeit fähig halten, komme ich erst je$$*t mit meinem herzlichsten, innigen Dank für die Ehre, welche Sie mir durch Widmung Ihrer Predigten am Reformationsfest Kirk. Le

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1837-08-19)
Fra Samme. Berlin , am 19. Aug. 1837 . Ew. Hochw. beehre ich mich, beigehendes Büchlein, Ihnen gewidmet Udkast til den praktiske Theologie. , ganz ergebenst zuzustellen. Ich habe wirklich geeilt (und mich deshalb gewit auch wieder übereilt) mit der Herausgabe di

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1837-10-20)
Fra Fogtwann . Aalborg , 20. October 1837 . Med sand Glæde har jeg erfaret, at Revisionen af Ritualet er overdraget Deres Høiærv., og at De er bleven udnævnt til Medlem af Commissionen for Revisionen af Oversættelsen af det Gamle Testamente. Endskjønd

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1839-02-11)
Fra Marheineke . Berlin , 11. Febr. 1839 . Ew. Hochwürden empfangen hiebei, was mir durch die gegenwärtige Lage unserer Kirche abgedrungen worden. Prædikener over Katholicisme og Protestantisme. Der Papismus se$$*t uns in unserm Lande so arg zu, dat wir uns no

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1839-07-09)
Fra Fogtmann . Aalborg , 9. Julii 1839 . Nu har jeg da langt om længe faaet 4de Hefte af „Tidsskrift for Litteratur og Kritik“, og jeg har med stor Fornøielse læst D. H.’s Bemærkninger om „Rationalisme og Supranaturalisme“. Dog tillader jeg mig at bemærke, at L

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Harms, Claus; (1839-07-24)
Fra Harms . Kiel , 24. Juli 1839 . Theurer Freund! Ihr Brief hat mir recht wohlgethan; ich glaubte schon, dat ich bey Ihnen nicht mehr dieselbige Stätte noch hätte welche früher, und sehe je$$*t, noch dieselbige; hätte meine Freude darüber vor dem Ueberbringer

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Tegnér, Esias; (1839-08-25)
Fra Tegnér . Landskrona , 25. Aug. 1839 . Just som jag stod färdig att resa ut för allehanda Embetsforrätningar i Stiftet, emottog jag från Lund den Liturgiska gåfva, hvarmed Herr Biskopen hedrat mig, och den jag således ej ännu haft. tillfälle att närmare lära

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Neumann, Jacob; (1839-08-10)
Fra (Biskop) Neumann . Bergen , 10. Aug. 1839 . Jeg kan ikke andet end paa det Forbindtligste at takke Deres Høiærv. for den Opmærksomhed, De har viist mig, ved at sende mig Deres Udkast til en forbedret Alterbog og dertil hørende Ritual. Trangen til Forbedring

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1839-07-13)
Fra Engrlbreth . Lydersløv , 13. Julii 1839 . — Jeg har giennemlæst det mig sendte Forslag med største Opmærksomhed, og har fundet det udarbeidet med Kiærlighed for det gamle Ritual, og Stræben at bevare dets Ord, hvor Omstændighederne tillod det; saa det inder

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1840-02-11)
Fra Fogtmann . Aalborg . 11. Febr. 1840 . D. H. modtage herved min oprigtige Tak for Deres Sørgetale over Kong Frederik den Sjette. — Jeg havde vel ogsaa tænkt paa at udgive min Sørgeprædiken; men den vilde tabe sig som en Draabe i Havet, og jeg var d

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1840-03-28)
Fra Engelbreth . Lydersløv 28de Marts 1840 . Deres mod mig udviste Bevaagenhed ved at sende mig Deres „Oplysninger ang. Udkastet til en Alterbog og Kirke-Ritual" forbinder mig til den hierteligste Taksigelse. Med største Opmærksomhed har jeg læs

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1840-04-04)
Fra Brøndsted . London den 4de April 1840 . Ædle Ven! — Naar jeg nu skal melde Dig Et og Andet fra denne mærkværdige Stad, som vistnok med god Grund ansees for Centralpunktet til Afgjørelse af de meest forskjelligartede Statsinteresser

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; Bang, Oluf Ole Lundt; FRA: Steffens, Henrik; (1840-uu-uu)
Fra Steffens . ( Berlin 1840 .) Kiære Mynster og Bang ! Tilgiver mig, at jeg skriver til begge under eet. Jeg har en saa stor Mængde Breve at skrive og er en saa slet Brevskriver, at jeg næsten er i Fortvivlelse. Men hvorledes kunde jeg for

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1840-08-26)
Fra Marhcineke . Berlin 26de Aug. 1840 . Nachdem ich nun so lange nichts mehr von Ihnen, verehrtester Herr Bischoff, vernommen, ist es wohl endlich Zeit, das Stillschweigen zu unterbrechen, und die beiliegende Rede giebt mir dazu die ungesuchte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1841-uu-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg , 1841 . — D. H. har uden al Tvivl fuldkommen Ret i den Bemærkning, at vor Tid seer meest paa Formen, og higer efter nye Former. Tidsaanden er nemlig urolig og utilfreds. Naar den indre Fred er svunden bort, søger Mennesket let eller sædv

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1842-02-12)
Fra Biskop T. Müller . Ribe , 12 Febr. 1842 . Om end en ydre Anledning ikke havde gjort mig det til Pligt, idag at skrive til D. H., saa vilde jeg dog ikke kunnet lade mange Postdage gaae hen, førend jeg havde takket Dem, og det giør jeg herved ret hjerteligt,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1842-12-20)
Fra H. C. Ørsted . 20. Dec. 1842 . Vedlagte trykte Ark tager jeg mig den Frihed at sende Dem, fordi jeg paa Fredag i Videnskabernes Selskab meddeler Noget, som staaer i Sammenhæng dermed. Naar det lille Skrift, som jeg udarbeider over det Skjønnes Naturlære, er

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Estrup, Hector Frederik Janson; (1843-01-16)
Fra Estrup . Kongsdal , 16de Jan. 1843 . Jeg beder D. H. modtage min hjertelige Tak for Deres Brev, som har gjort mig en stor Glæde, ligesom for Deres Tale „Om den lærde Skoles Bestemmelse", den 4de af de Skoletaler, som findes i Bl. Skr. 3, og af hvilke flere

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Estrup, Hector Frederik Janson; (1843-02-06)
Fra Samme. Kongsdal , 6te Februar 1843 . — Jeg skal blot endnu tillade mig tvende historiske Bemærkninger i Anledning af vore forskjellige Anskuelser: 1) Det staaer meget slet til med den classiske Underviisning i Frankeriges collèges. Dog udmærke de Franske sig

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1843-uu-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg , 1843 . Jeg har nu allerede for nogen Tid siden læst D. H.'s Afhandling „om de logiske Principer" Bl. Skr. 2. , som meget har interesseret teresseret mig. Dog maa jeg endnu være af den Mening som tidligere: at der ikke mellem Supranatur

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1844-01-20)
Fra Samme. Aalborg , 20 Jan. 1844 . At det gaaer langsomt med Tillægget til Psalmebogen, er næsten commune naufragium for alle Commissionsarbeider, især naar Commissionens Medlemmer ikke ere samlede. Det var maaskee ogsaa bedre, at en saadan Commission bestod af

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Dorph, Niels Vinding; (1844-05-02)
Fra (Professor) N. V. Dorph . Kjøbenhavn , 2. Mai 1844 . Høiærværdige Herr Biskop Mynster ! Ved at tilbagesende Bryndsteds Biographie takker jeg for en af de bedste Sjelenydelser. — Hvori stikker dog den efter min Følelse forkeerte, i det mindste for

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: ukendt (1841-05-08)
Fra Samme. 8. Mai 1841 . Undskyld, at jeg atter uleiliger. Jeg hørte i disse Dage en ung Mand med Suffisance paastaae, at Brøndsted „slet ikke var Philolog". Jeg kom derved til at tænke paa, at Deres Høiærv. etsteds i B.s Biographie siger, langtfra ikke

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1844-06-15)
Fra Biskop T. Müller . Ribe , 15. Juni 1844 . Deres Høiærv. maa troe, at det er haardt for mig at skulle nu tilbringe det Meste af ei Fjerdingaar fjernt fra det Hjem, hvor jeg finder min Opmuntring og Trøst, og sidde i Stændersalen, hvor jeg altid vil føle, at

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1844-08-15)
Fra Fogtmann . Aalborg , 15. August 1844 . Ved sidste Landemode anmodede alle Stiftets Provster mig om at fremføre paa deres Vegne for Cancelliet Ønsket om, at vi maatte faae en heel ny Psalmebog. Dette har jeg ogsaa gjort, især da jeg i mit Hjerte nærer samme

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1845-01-18)
Fra T. Müller . Ribe , 18. Jan. 1845 . Jeg erindrer, at Deres Høiærv. en Aften i Ritualcommissionen yttrede, at der dog maatte tænkes paa at indskræuke eller forandre Antallet af Præsternes Indberetninger. Mig synes, at det var godt, om denne Forandring foregik

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1845-10-04)
Fra Fogtmann . Aalborg , 4. Octbr. 1845 . Deres Høiærv. ville modtage min oprigtige Tak for den latinske Landemodstale. »De præsenti ecclesiæ nostræ conditione« (Bl. Skr. 6). Jeg har læst den med særdeles Interesse, ikke alene fordi den er skrevet i et reent o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1846-03-22)
Fra Heilierg . 22de Marts 1846 . Deres Høiærværdighed ville modtage min ærbødigste og forbindtligste Tak for den skjønne Gave, Taler ved Præstevielse. Anden Samling. De har skjænket mig, og som er mig dobbelt kjær, fordi jeg modtager den fra Forfatter

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1846-uu-uu)
Fra T. Müller . Ribe 1846 . Ligesom man ei sjelden udsætter sig for incidere in Scyllam ved at ville evitare Charybdin, saaledes gaaer det ogsaa let mig ved min Brevvexling med D. H. Jeg vil ei være paatrængende; men stundom kan det derved faae

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Bastholm, Hans; (1846-12-25)
Fra H. Bastholm . Slagelse 25de Dctbr. 1846 . Deres Højærværdighed aflægger jeg herved min ærefrygtsfulde Taksigelse for Meddelelsen af den kongelige Resolution om min Entledigelse, og for den Bistand, De derved har forundet mig, at de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1846-10-06)
Fra T. Müller . Ribe 6te October 1846 . — Jeg skylder D. H. hjertelig Tak for Gaven af Deres sidst udgivne „Fire Prædikener og Tale ved Præsteindvielse". Hvis jeg ei feiler, har De ogsaa følt en vis subjectiv Trang til at udgive disse Prædikener

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1847-uu-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg 1847 . — De kirkelige Sager trænges hen i Baggrunden af de politiske, og jeg tænker ikke, at der vil skee store kirkelige Forandringer for det første. Det er vel neppe muligt, at en ny Alterbog eller et nyt Ritual kan indf

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1847-uu-uu)
Fra T. Müller . Ribe 1847 . — Hvad det Kirkelige angaaer, da er jeg meer og meer kommen til den Overbeviisning, at her maa skee en Forandring, skjøndt jeg hverken kan angive, hvorledes den bedst lader sig bevirke efter den factiske Tilstand, ei

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-12-14)
Fra Ingemann . Sorø 14de Decbr. 1847 . Med min hjerteligste Tak for den tilsendte nye Samling af Prædikener, som jeg i denne Tid daglig glæder og opbygger mig ved, og hvori — blandt saa Meget, der griber Sindet og opløfter Tanken, den Vite Prædi

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1847-12-14)
Fra Engelbreth . LydersIøv 11de Decbr. 1847 . Det er saare glædeligt for Alle dem, som ære og elske Dem, at see Dem give de Christne i Fædrelandet vedvarende Beviser paa Deres christelige Aandskraft i nye Samlinger af Prædikener. De nys udgivne

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1848-01-08)
Fra T. Müller . Ribe 8de Jan. 1848 . Næsten hver Gang jeg tillader mig at skrive til Dem, har jeg en ny Taksigelse at fremføre; denne Gang for Oversendelsen af de sidst udgivne Prædikener. — De har herved atter givet os et nyt Bidrag til en ægte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1848-02-29)
Fra Samme. 29de Febr. 1848 . — Det vilde være mod de Hensyn, jeg skylder D. H., om jeg vilde tilskrive Dem, hver Gang jeg føler Trang dertil. Men naar en udvortes Anledning kommer til. som den Godhed, De har havt ved at tilstille mig den første Prædiken, De holdt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: ukendt (1850-uu-uu)
Fra — 1850 . For den deilige Tale over Oehlenschläger K. L., 2, S. 394. bringer jeg min Tak ret af Hjertet. Oehl. har været mig kjær ligefra min Barndom, da jeg først lærte ham at kjende gjennem hans „Aladdin", og jeg er altid vedbleven at sætte netop denne Digt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-02-05)
Fra Ingemann . Sorø 5te Febr. 1850 . Jeg bringer Deres Høiærv. min forbindtligste Tak for Deres sande, inderlige og skjønne Afskedsord til Adam Øhlenschlæger. Det er saa Faa, der ved en saadan stor og Alle berørende Begivenhed vide at lade Sorge

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-03-15)
Fra H. C. Ørsted . 15de Marts 1850 . Høistærede Ven! De modtage min forbindtligste Tak for Meddelelsen af Deres Bemærkninger over min Bog. Bemærkninger ved Skrivtet „Aandcn i Naturen" (Bl. Skr. 2, S. 216 ft.) De ere skrevne med den æble Klarhed og Vær

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene