Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Johan Nordahl Brun (1806-07-05)

Fra Nordahl-Brun.
Lindaas Præstegaard den 5te July 1806.

Indlagte var allerede trykt, og et Exemplar deraf sendt Biskop Balle, da man her paa Visitats sender mig „Minerva" for April. Kun deraf har jeg den Fornøyelse at kiende Deres Velærv., og kunde ikke nægte mig den, at blive kiendt af Dem. Tænkte alle Præster som De og alle Bisper som Jeg, blev der vist ikke een eeneste Forandring i det Omtalte. De har skrevet som ud af mit Hierte. Men hvad kunde Vi Saa mod saa mange? — Boysen er høyst inconseqvent. Jeg læste ham første Gang, og tænkte: Difficile est satyram non scribere. Men naar endog raske tænkende Mænd, som en Pavels, fryde sig Revolutionen i Møde, som var nu Guds Rige nær, naar den heele smukke Verdens Tong raaber paa Forandrings Nødvendighed, da troer Jeg dog, den vil og maae komme. Men giør man det for grovt, vil Norsk Almues Bevægelse derimod blive alvorligere, end Holsteenernes mod den der indførte Agende.

Vi To kiende vel neppe hverandre personlig; men Aands- Eenighed være et evigt Baand mellem Dem og

Nordahl-Brun.