Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Knud Lyne Rahbek (1812-02-uu)

Fra Rahbek.
(Febr. 1812.)

Belærværdige Hr. Exsognepræst,
Vellærde Hr. Capellan!

Uagtet jeg endnu ikke har tilgivet aldeles den Forandrelseslyst, der er kommet over dig, at du, ved at frasige dig Spiellerup-Sognekald, har stilt mig ved Spiellerup-Hpi *) , som jeg holdt saa meget af, har jeg dog et mindste Deel i de Personaliteter, der findes om dig i „Dagen". Jeg veed ikke, om den af dig holdte Præken hørtes „med almindeligt Bifald", hvorvel jeg nok veed, at „Morgenstiernens" **) Fader, der er — som en af Theatrets Controlleurer — en almindelig ɔ: Almues-Mand, fandt sig særdeles opbygget deraf. Heller ikke veed jeg, om Kirken var „aldeles opfyldt af Mennesker", skiøndt det er mig fuld vel bekiændt, at der sammesteds fandtes „Kaniner" 002) , „Silkeharer" ) og mange andre rene og urene Dyr. Da jeg tillige bragte i Erfaring, at Professoren i Botaniken sammesteds havde indfundet sig, formodentlig for at eftersee, hvad du kunde være for en Blomst i Johan Arndts Paradiesgärtlein, har jeg troet det ikke ufornødent at lade ham advare, at han for Alting ikke maatte regne dig blandt Kryptogamerne, eller Gamisterne. —

Alt dette tilsammentaget kunde frit saaledes oversættes: Velkommen til Kiøbenhavn! — Du kunde iøvrigt nok rette din Leilighed saaledes, at du engang var en Aftenstid paa Bakkehuset, da det ellers bliver altfor tydeligt, at Onkelen kun kommer til Niecen, og ikke til

Det indtil Døden troe „Egern",

Rahbek.