Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Gutzon Michael Münster (1815-08-08)

Fra G. Münster.
Eadstrup, 8 Aug. 1815.

Min elskelige Broder!

Du takkes ret hjertelig for Gaven af det nye Bind af Dine Prædikener, som jeg læser med Glædes-Taarer og Taksigelse til Høstens Herre, at han vedbliver at sende ærlige Arbeidere i sin Høst. Ja, min Broder! virker ikke en saadan Prædiken som Din „om Troe paa Jesus, som Guds Søn", saa virker ingen. Ikke er det tørre Betragtninger over en og anden enkelt Dyd, men Evangelium, der yttrer guddommelig Kraft til at saliggiøre. Saaledes bør det være. Hver Gang man fremtræder at tale til en Menighed, har man Sarsag at tænke: Maaskee taler jeg sidste Gang, eller: Maaskee en og anden af de Tilstedeværende hører mig ikke oftere; hver Gang bør jeg altsaa foreholde dem noget Heelt, Noget, der indbefatter Guds hele Raad til Frelse.

Jeg maae tilstaae, at jeg ikke er fri for at føle nogen Ophævelse hos mig, naar jeg paa Spørgsmaale om Dig kan sige: Du er min Brodersøn, og jeg forsikkrer oprigtig, at naar jeg s. 61 seer Dig og høærer om Dig, det da skeer med al den Fornøielse, det er mueligt at føle.

At Du har havt Bryllup, har jeg spurgt, og lykønsker hiertelig til denne vigtige Forbindelse. — At Du ogsaa er bleven „Korsdrager", seer jeg af Aviserne; gid ethvert Kors maatte bæres saa let! Med hiertelig Hilsen til Din og Dig er jeg stedse

Din aldeles forbundne og hengivne
G. Münster.