Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Ove Malling (1817-02-24)

Fra Malling.
d. 24 febr. 1817.

Jeg gav mig den Ӕre, engang at indbyde Deres Høiærværdighed til en Post ved Universitetet i Norge **) . Forsynet vilde det bedre. Jeg har nu den Glæde at træde i videnskabelig Embedsforbindelse med Dem her, da Hans Majestæt allernaadigst har udnævnt Dem til at indtræde i Directionen for Universitetet og de lærde Skoler. De fornødne Ordrer angaaende Deres Udnævnelse m. m. ere under Expedition i Cancelliet. Jeg vilde have havt den Fornøjelse, personligen at give Dem denne Efterretning, men jeg har havt s. 63 Forretninger hele Formiddagen, og har en Commissions-Samling endnu i Eftermiddag. D. H. vilde da behage at modtage disse Linier til foreløbig Underretning.

Ӕrbødigst og venskabeligst
Malling.