Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Frederik Christian Petersen (1817-08-28)

Fra F. C. Petersen.
München d. 28. Aug. 1817.

At Deres Brev af 14de Jul. *) var mig hjertelig kiærkomment, følger af sig selv, og jeg bevidner Dem min bedste Tak derfor. — — Her i München er der en sand Skat af Indretninger for Videnskaben og Kunsten, og, som De veed, ikke faae udmærkede Mænd. Det er ikke mueligt i kort Tiid at see Alt, naar man vil noget mere end blot see; dog har jeg Gud skee Lov den Egenskab, at kunne lade berømte Mænd i Roe, og berømte Samlinger useete, naar de ikke nærmere angaae mig; hvorvel jeg dog ikke gandske vil sætte mig i Classe med den Englænder, der, efterat han ved sin Ankomst til en vis Bye havde faaet den Underretning, at der ingen Mærkværdigheder var, udbrød: Herren være lovet! og blev der skere Uger. — Mine vigtigste Bekiendtskaber her ere: Schlichtegroll, Jacobi, Schelling, Thiersch og Niethammer. Jeg har al Aarsag at være tilfreds med min Modtagelse, og vi Danske synes ingenlunde at have forspildt den Agtelse, hvori vi fordum stode; hvortil den Agtelse, vor Konge paa Congressen har erhvervet sig, vistnok ikke lidet bidrager. — Med Thiersch har jeg gjort et meget interessant Bekiendtskab, og er i hans Huus som hjemme. Til Jacobi havde jeg gaaet, om De end ikke havde opfordret mig dertil. Han har modtaget mig paa det venligste, og da jeg nogle Dage ikke havde været hos ham, har s. 64 han ladet mig spørge, hvorfor jeg ikke var kommen igien. Uagtet han er 76—77 Aar, og »tu og da lider af Svagheder, er han dog meget opvakt, deeltagende og fuld af Interesse for Videnskab og Kunst. Han kiender Alt, hvad der er oversat af Oehlenschläger, og taler med megen Kierlighed derom, især om Correggio, Slutningen undtagen, der overhovedet ikke synes at behage. — Schelling havde jeg forestillet mig endeel anderledes. Dersom De, uden at kiende ham, kom sammen med ham i et Selskab, vilde De neppe have nogen videre Tanke derved, end at det er en temmelig i sig indesluttet Mand. Dog glæder det mig at erfare, at han stedse med Iver arbeider paa en omfattende Fremstilling af sit System. — Den godmodige Schlichtegroll er den redebonne Tjenstvillighed selv. Et Beviis paa hans Deeltagelse for vort Norden, ja selv for det nordligste Norden, haaber jeg at medbringe i en Plan, der, tænker jeg, vil finde Deres og Andres Bifald. — Steffens er her paa et Par Dage; paa Svadas Vinger skøver han en Tour om i Thdskland. Feg har gandske fundet ham, som jeg altid har hørt ham beskrives hjemme.

Naar Alt gaaer vel, haaber jeg at være tilbage midt i October. Min Hjemkomst tænker jeg mig allerede dagligen med den inderligste Glæde.

Deres
F. C. Petersen.