Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Karen Margrete Rahbek (1817-11-08)

Fra Fru Rahbek.
Den 8de November 1817.

Hvor gierne vilde jeg ikke i Dag, som i Fior og for 11 Aar siden, mundtlig have bragt min Lykønskning, og glædet mig atter, som i Fior, ved at see den for 11 Aar siden i Spiellerup saa eensomme og forladte Onkel nu omgivet af saa kiære og elskelige Væsener; men Vinden blæser saa koldt, og jeg lider af en Svindsots-Dimmel, der allene vilde Deere nok til at s. 65 fængsle mig til den varme Stue, om end ikke mangfoldige andre uangivne Svagheder giorde denne Fængslen nødvendig. Men uagtet dette, og uagtet jeg er et dumt Dyr, der ikke har kunnet finde paa en Geburtsdags-Foræring til den Onkel, der med sin velsignede Fanny altid saa nydeligt betænker Lilie-Maanedens nittende Dag *) : uagtet alt dette kan jeg dog ikke undlade den kiære Pligt, i det Mindste i et Par Krage-Ord at bringe min Lykønskning. Alt hvad jeg har at sende, er en lille fattig Bouquet fra min Have; desværre, at jeg ikke selv tør vove mig derud, thi saa havde jeg dog kunnet sinde nogle bedre Blomster, uagtet „Grækeren" nyelig har afplyndret Haven til en Krands til Luther, som siden Reformationsfesten hænger her paa min Væg over Dem, fordi De for 12 Aar siden selv sagde til Jomfrue Ruhe, at han — Luther — var „meget bedre end De" **) .

Jeg vil ikke plage Dem med mere Kragestof for denne Gang, men slutte med den Forsikkring — der vel egentlig er ufornøden — at jeg paa denne Dag af mit inderste Hierte ønsker alt Godt over Dem og Deres.

Egernet hilser Dem hierteligst, og jeg beder, at De vil lade Guldsnittet paa dette Papiir bøde paa den skrækkelige Krageskrift, og hilse Fanny og Joachim tusinde Gange fra Deres Dem ganske hengivne Niece

K. M. Rahbek.