Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Thomasine Christine Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd (1822-01-29)

Fra Fru Gyllembourg.
Christianshavn, d. 29 Jan. 1822.

Med stor Fornøielse opfylder jeg herved det Løfte, jeg gav, ikke at beholde „Nina" tre Dage i min Værge, forinden jeg presenterede dette aandelige Barnebarn for den Mand, hvis s. 82 Bifald jeg vist veed, er eet af de høieste Ønsker, min Søn gjør for dette Barn. Deres Høiærværdighed er den Første, der seer det, mig selv og Bun$$*en undtagen.

6

Naar en Upasselighed, som i disse Dage forbyder mig at gaae ud, tillader det, tager jeg mig igjen den Frihed, af og til at hente mig Raad eller Trøst hos D. Høiærv. I de senere Tider har virkelig Tanken om Haab, Trøst og Taalmodighed i mine Forestillinger knyttet sig til den om Deres Ord; thi saa ofte — mangengang Dem selv uafvidende — har jeg i disse fundet det Raad og den Beroligelse, som jeg forgjæves har søgt hos mig selv eller i min Omgivelse.

Deres
inderlig forbundne
Thomasine Gyllembourg.