Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Frederik Christian Sibbern (1825-03-21)

Fra Sibbern.
Østerbroe, 21. Martii 1825.

Idet jeg sender indlagte Steffensiana tilbage, vil jeg tillige bede Dem, ret at tænke paa, om den Tanke at læse Aristoteles sammen dog ei var at udføre. Dersom vi som Tredie toge En, der kunde disponere ligesaa frit over sin Tid, som jeg, og derfor let kunde ombytte en Aften med en anden, samt et brød sig om at gaae forgjæves, naar De havde Forretninger, saa var Tingen vel gjørlig. Til Begyndelse vilde jeg foreslaae Bøgerne de anima og de øvrige psychologica, hvoraf jeg for en Deel Aar siden har læst det meste, med stor Interesse; derfra kunde vi gaae til Ethiken.

Ved denne Leilighed vil jeg bede Dem laane mig den Deel af Bipontiner-Udgaven af Aristoteles, hvori hans Rhetorica staaer. Overbringeren heraf kunde maaskee faae den med. Det er den lille Edvard I., som jeg allerede har skullet og villet bede Dem om at tillade at gaae et heelt Aar til Confirmation fra næste Halvaars Begyndelse af. Da han ei gaaer i nogen Skole, haaber jeg, han skal kunne blive ret ordentligt confirmeret, saa Confirmationen kan gjøre mere Epoche i hans Liv, end den som oftest gjør hos dem, hvis Forberedelsestimer til Confirmationen kun gjør et Tillæg til en Mængde Skoletimer, og som let komme til at tage dem som andre Skoletimer.

Ceterum puto Aristotelem a nobis conjunctim esse perlegendum. Naar kun en god Trediemand var funden. Poul Møller vilde være den bedste, hvis han havde Tid — Fogtmann, hvis han var i Byen. Jeg troer just ikke, at det første, vi skulde see paa, var at faae en Philolog.

Og hermed overlader jeg Sagen nu til Deres nærmere Betænkning.

Sibbern.