Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Bernhard Severin Ingemann (1835-04-12)

Fra Ingemann.
Sorøe, den 12te April 1835.

Uagtet jeg i denne Maaneds Slutning tænker at kunne have den Fornøielse personlig at hilse paa Deres Høiærværdighed, maa jeg dog foreløbig takke Dem for de skjønne Mindeord over Frederikke Brun. Jeg har heller ikke været udelukket af den Kreds, hun med saa megen Velvillie samlede om sig; jeg erkjendte ogsaa hendes sjældne Aandsgaver og det kjærlige Sind, hvormed hun opfattede alt Skjønt — og jeg har nu ved at læse Deres Mindetale seet hendes æble Billede svæve mig klart og venligt forbi til Afsked for denne Verden.

s. 178 Det var mig kjært at see, at de lyriske Partier i de 3 smaa Fortællinger *) ikke havde mishaget Dem; men jeg veed ikke, om det er lykkedes mig ved den flygtige Indklædning at samle de adspredte Træk til hele Billeder for Phantasien, og give den psychologiske Beskuer — hvad jeg haabede — nogle virkelige Bidrag til interessant Grandskning over Phænomenerne i Menneskenaturens Camera obscura. Derom vil det være mig kjært engang at spørge den Aand, hvis Klarblik i hiin Sphære jeg erkjender og høiagter.

12

Deres
ærbødigst hengivne
B. S. Ingemann.