Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1842-12-20)

Fra H. C. Ørsted.
20. Dec. 1842.

Vedlagte trykte Ark tager jeg mig den Frihed at sende Dem, fordi jeg paa Fredag i Videnskabernes Selskab meddeler Noget, som staaer i Sammenhæng dermed. Naar det lille Skrift, som jeg udarbeider over det Skjønnes Naturlære, er færdigt, skal jeg, uben Hensyn paa dette Ark. tillade mig at overgive Dem et Exemplar deraf. Det Bifald, De skjænkede mine alt tidligere fremsatte Grundideer over det Skjønne *) , ere s. 228 mig endnu i kjær Erindring. Gid det, som jeg senere har føiet til, maa have samme Lykke.

Deres
ærbødigste
H. C. Ørsted.