Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Wolf Frederik Engelbreth (1847-12-14)

Fra Engelbreth.
LydersIøv 11de Decbr. 1847.

Det er saare glædeligt for Alle dem, som ære og elske Dem, at see Dem give de Christne i Fædrelandet vedvarende Beviser paa Deres christelige Aandskraft i nye Samlinger af Prædikener. De nys udgivne ville utvivlsomt tiltale Mange, ikke at tale om alle dem, som bevare deres Ungdoms Lærer og Leder til sand Christendom i kiærlig Erindring, og som endnu lytte begiærligen til den Veiledning til at vandre paa den rette Vei til Livet, De giver dem i Deres Prædikener. — — Den om Daaben *) har isærdeleshed glædet mig; thi den er saa klar, fuldstændig og opbyggelig; ligesom jeg er enig med Dem i, at Den, som er døbt i Faderens, Sønnens og den Hellig-Aands Navn, ͻ: til at troe paa den treenige Gud, han er christelig døbt, har Deel i og Adgang til Daabens Velsignelse, om han end ikke er døbt som troende paa Symb. apost.

Ogsaa er jeg i de nyeste Stridigheder mere paa Zeuthen\'s end paa Symbolikernes Side, skiøndt jeg vistnok holder Symb. apost. høit i Ære, som en herlig ældgammel christelig Ledetraad ved den hellige Skrifts Læsning, og den ogsaa er s. 253 mig vigtig som Grundlag for christelig Ungdoms Underviisning. Men at hver Tøddel i den er nødvendig til Salighed, det troer jeg ikke; heller ikke kan jeg gaae ind paa deres „Kirkens" Begreb, der synes mig at streife\' vel nær Romanismens Grændser. *)