Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1850-03-15)

Fra H. C. Ørsted.
15de Marts 1850.

Høistærede Ven!

De modtage min forbindtligste Tak for Meddelelsen af Deres Bemærkninger over min Bog. *) De ere skrevne med den æble Klarhed og Værdighed, som man venter af Dem, og med alt det Venskab imod mig, hvorved jeg i saa mange Aar har glædet mig. Det vil være nødvendigt, at jeg svarer. I nogle Punkter ønsker jeg at forstaaes anderledes end De forudsætter, og det vil vise sig, at jeg angaaende samme ikke afviger saaledes fra Dem, som De formodede. Om et og andet Punkt s. 258 ønsker jeg at meddele videre Oplysninger. Forsaavidt som jeg her kommer til at berøre Gjenstande, som høre til de dunkleste og for menneskelig Tænkning vanskeligst tilgængelige, vil min Sandhedafølelse byde mig, at tale med al den Tvivl og Tilbageholdenhed, som Sagen kræver. I den hele Forhandling vil det være mig kjært, at kunne følge det Forbilled, De har givet mig. *)

Med bestandig Høiagtelse og Venskab Deres
ærbødigst hengivne
H. C. Ørsted.