Danmarks Breve

Brevvexling mellem Ægteparret Pram og Oluf Christian Olufsen under dennes Udenlandsrejse 1793-96

Brevudgiver:
Holger Ehrencron-Müller, 1868-1953
Udgivelsessted:
Kjøbenhavn

Tekst før brevene

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-10-05)
Olufsen til Fru Pram . Hamborg d. 5 Okt. 1793 . Een af de utallige Fordele der er ved at være en Christen, er ogsaa den at man boer i et christent Land. I alle rigtige christne Lande gives der en Indretning til at faae Breve bort, uden selv at gaae med dem. I Hedenska

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-10-11)
Olufsen til Fru Pram . Hamborg den 11 October 1793 . Jeg staaer nu paa Nippet at giøre et meget betænkeligt Skridt. I Morgen indskiber jeg mig paa et saare underligt Fartøj, for at sætte over til Harburg. Jeg veed ikke, hvad det er der kommer mig saa besynderligt for

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1793-10-25)
Pram til Olufsen . Kjøbenhavn d. 25 Oct. 1793 . Ven! Velkommen til Tyskland og takket være du for de tvende første behagelige Prøver, du gav dine her efterlevende Venner paa at de erindres af dig. Bliv ved at opfylde det Vacuum, din Bortreise har efterladt i vort huus

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1793-10-29)
Fru Pram til Olufsen . d. 29. Oct. 1793 . Ret inderlig Tak, kiere Olufsen for Deres tre gode venskabelige Breve. Det er en sand Fest for mig at læse dem. Dog i sær maae jeg takke Dem for det Første. Det er ret min Yndling af dem alle, det trøster, det glæder, det opm

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-11-03)
Olufsen til Pram . Göttingen d. 3 Nov. 1793 . Dersom det, jeg i disse Tider tager mig for, virkelig er en Udenlandsreise, maae jeg tilstaae at jeg ingen Ting kiender, der mere ligner den meest haardnakkede Hiemmebliven end netop en Udenlandsreise. Men enten det nu for

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-11-10)
Olufsen til Fru Pram . Göttingen d. 10 Nov. 1793 . Hvor overrasket blev jeg ikke, da jeg kom hiem forgangen Dag, og saae et Brev ligge paa mit Bord. Det var det første Brev. Udskrivten viiste mig hvem det var fra; jeg havde saa inderlig længtes derefter, alt dette gte

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-11-24)
Olufsen til Pram *) Dette Brev tindes aftrykt i Øst: Materialier til et dansk, biographiskliterarisk Lexikon 1835. Nr. 38. p. 297; Øst erklærer. at han af Forf. har faaet Lov til at udelade endel i Brevene. Af Originalen i den Bøllingske Brevsamling, som Øst synes at hav

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1793-12-07)
Fru Pram til Olufsen . Kjøbenhavn d 7 Dec. 1793 . De er uden Lige, kiere Olufsen. Hvor flittig er De ikke til at skrive, og hvor velsignet venskabelig skriver De ikke! Meget got har jeg altid tænkt om Dem, men at De i en saa lang Frastand og saa forandret Stilling sa

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1793-12-07)
Pram til Olufsen . Kiøbenhavn d. 7 Dec, 1793 . Ret hierteligen takker dig min Kone som jeg, og jeg som hun, for dine jevnlige venskabsfulde Breve. Du opfylder ved dem dit Savn, saavidt det kan opfyldes; men endnu engang, du savnes ikke uden Skaar i vor Huusfryd. Man v

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-12-22)
Olufsen til Pram *) Andes hos Øst. 1835. Nr. 40. p. 313 ff.; lian har intet udeladt heri. . Göttingen d. 22 Dec. 1793 . Med mit Brev til Din Frue i Dag otte Dag takkede jeg dig paa et lille Octavblad for dit Brev, jeg igientager denne Tak berved i Qva

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1793-12-29)
Olufsen til Pram *) Dette Brev findes hos Øst. 1835. Nr. 41. p. 321 ff.; Originalen har jeg ikke kunnet skaffe; tilsyneladende har Øst intet udeladt. . Göittingen d. 29 Dec. 1793 . Endskiøndt jeg i denne Tiid er temmelig dum, saa har jeg dog ikke troe

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-01-11)
Pram til Olufsen . § 1. Aarsagen hvorfor jeg ikke har skrevet dig til i saa lang Tid er den at jeg fra Begyndelsen af Decb. til i Tirsdags har skrevet et Priisskrivt 1) Udkom u. T.: Forsøg om en Høiskoles Anlæg i Norge, efter den af et Selskab i Christiania fremsatte Priisopgav

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1794-01-11)
Fru Pram til Olufsen . d. 11 Jan. 1794 . Jeg maae begynde i Dag med at fortælle Dem, at jeg har saa afskyelig en Hovedpine og Snue, at ingen dødelig vilde formaae mig til at sætte Pen til Papiir, dersom det ikke var Dem jeg skulde skrive til. Jeg føler alt for vel hv

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-01-19)
Olufsen til Pram *) Findes hos Øst. 1835. Nr. 48. p. 319 ff. De udeladte Steder har jeg tilføjet efter Originalen. . d. 19 Janv. 1794 i Göttingen . Da det forekommer mig at være lidt for længe siden jeg hørte noget fra Din Frue og fra Dig, kiere Pra

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-01-19)
Olufsen til Fru Pram . Göttingen d. 19 Janv. 1794 . Nu er det ret længe siden De saae noget fra mig, gode Frue Pram. Men De maae troe det er ikke min Skyld. Jeg har mange Gange havt det ret alvorligt i Sinde, og lige saa mange Gange har jeg alvorligt ladet det beroe.

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-01-26)
Olufsen til Fru Pram . Göttingen d. 26. Janv. 1794 . Just da jeg vilde forsegle mit sidste Brev, paa det at ingen uden De skulde faae at see hvor dumt det var, modtog jeg Deres to kiere Octavblade, og paa dem saa meget Venskab, saa meget flint og smukt, at jeg ganske

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-02-08)
Pram til Olufsen . Kiøbenhavn , d. 8. Febr. 1794 . Jeg skammer og ærgrer mig inderlig over, at Du bestandig har grundet Aarsag at klage over at forsømmes af den, som dog havde Aarsag til at troe, at Du tællede ham blandt Dine inderligste Venner, da jeg saa godt som a

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-02-16)
Olufsen til Pram . *) Brevet findes hos Øst 1835. Nr. 73 p 337 ff.. Originalen har jeg ikke haft Adgang til. Göttingen , d. 16. Febr. 1794 . I Gaar fik jeg Dit Brev, gode Pram! og jeg skriver Dig til i Dag, mere for at sige Dig, hvormeget det har bedrøv

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-02-18)
Pram til Olufsen . Kiøbenhavn d. 18. Febr. 1794 . Broder. Omsider har jeg i Gaar faaet fra Jacobi Din Piece. Siden han er Høyesterets Assessor, er han ingen Formiddag at faae fat uden Søndagens. Jeg havde vel for meere end fiorten Dage talt med ham, og faaet Løvte, a

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-02-28)
Olufsen til Pram *) findes hos Øst 1835, Nr. 44, p. 345 ff.; paa Originalen i Bøllings Brevsamling er med Blyant skrevet: „formodentlig til Pram", hvilket dog ikke kan være Tvivl underkastet, da han tiltales ved Navn (p. 312); forøvrigt fremgaar det ogsaa af Brevets Indh

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1794-02-28)
Fru Pram til Olufsen . d. 28. Febr. 1794 . Jeg er meget uvis om, gode Olufsen, hvorledes De i dette Øyeblik, da jeg sætter mig ned for at skrive Dem til, er sindet imod mig. Formodentlig er De vred, troer mig mere end uartig, og lover saa hemmelig ved Dem selv ikke a

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-03-01)
Pram til Olufsen . d. 1. Martii 1794 . Broder. Min Kone har skrevet Dig til, at Slottet er brændt. Det samme skal jeg udfeirligere melde Dig paa Tirsdag, om Gud vil. I Aflen vil han ikke, da han har ladet Kl. blive 7, inden mine uundvigelige Sysler ere endte, at jeg m

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-03-22)
Pram til Olufsen . d. 22Martii 1794 , Kiobenhavn . Efter at have beherigen talt med Gyldendal i Folge Dit Brev af 28de har jeg i heele otte Dage opsat at besvare det, for at faae den før omhandlede Seddel eller Epistel fra Jacobi, som har gientaget, hvad han sagde mi

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-03-26)
Olufsen til Fru Pram . Göttingen den 26. Marts 1794 . Jeg vilde ret inderlig ønske, Frue Pram, at De var her. De vilde da lære at kiende et rigtigt Foraar. Jeg har glædet mig saameget derover, at jeg er fuldkommen forsonet med al Göttingens Keedsomhed. 1) Olufsen, som

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1794-04-08)
Fru Pram til Olufsen . D. 8 April [1794] . Ret inderlig Tak, gode Olufsen, for Deres skiønne lange Brev. Det kom just i et Øyeblik, da jeg ikke var saa synderlig vel tilmode, og dets Læsning giorde en meget god Virkning. Jeg glædede mig med Dem over Deres skiønne For

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-04-19)
Olufsen til Fru Pram . Göttingen d. 19. April 1794 . Nu er det forbi; det er at sige, i Morgen reiser jeg herf'ra, for at prove, hvad Tydsklands øvrige Egne kan have at moere mig med. Jeg har hele Eftermiddagen havt umaadelig travlt, deels med at indpakke, deels med a

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-04-21)
Olufsen til Pram *) Andes hos Øst 1835. Nr. 45. p. 353 ff.; Originalen har jeg ikke set, men tilsyneladende har Øst intet udeladt. . Clausthal d. 21. April 1794 . Du har rigtig nok Ret i, at jeg skylder Dig Svar paa to Breve. Men som man raaber, faaer

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-06-21)
Olufsen til Pram . Augsburg d. 21. Juni 1794 . Man kan ikke skrive Breve paa en Reise; i det mindste kan jeg ikke, thi ellers maatte jeg for længe siden have skrevet Dig til. Jeg veed ikke, hvorledes andre Reisende bære sig ad, men dette veed jeg, at jeg ikke er i sta

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-07-10)
Olufsen til Fru Pram . Stuttgard d. 10. Juli 1794 . De veed, at jeg har den Vane at giemme det bedste til sidst. Dette giorde jeg i München, hvor jeg havde foresat mig at skrive Dem et meget smukt Brev til. Til den Ende vilde jeg øve mig, og skrev i Forveien et par Br

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-07-19)
Pram til Olufsen . Kiøbenhavn , d. 19. Julii 1794 . Behøver jeg at anvende megen Kunst, for at laae Dig til at troe, at Dit Brev fra Augsburg glsedede mig inderlig? Tamk paa, jeg skrev Dig sidst til et forskrækkelig langt Brev, rigtig nok meget laenge, en tre Maanede

BREV TIL: Pram, Maria Magdalene; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-08-08)
Olufsen til Fru Pram . Zürich den 8. Aug. 1794 . Jeg lovede i mit sidste Brev (fra Stuttgart), at De skulde faae et Brev fra mig fra Hiertet af Alperne. Her er dette Brev; men om det ikke bliver langt nok, eller smukt nok, maae De undskylde mig, |thi jeg har umaadelig

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-09-27)
Olufsen til Pram *) Dette Brev findes hos Øst 1835 Nr. 45. p. 354 ff., nan har intet udeladt. Originalen findes i Abrahams' Autografsamling paa det St. kgl. Bibliotek. Bern den 27. Septbr. 1794 . Du har megen Uret, gode Pram! ifald Du er

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1794-10-23)
Fra Olufsen . *) findes hos Øst 1835. Nr. 46. p. 361 ff.; Originalen, som jeg ikke har kunnet skaffe til Veje, synes at være aftrykt uden Forandringer. Brevet er, som det vil ses, egentlig bestemt til Schwartz, men senere har Olufsen uden at forandre Begyndelsen adresseret det til Pram.

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1794-12-06)
Pram til Olufsen . Kopenh . d 6. Decb. 1794 . Warum ich erst d. 6. Decbr. auf Deine Briefe aus Basel in Sept. und aus Frankfurth in Octob. antworle? Die Antwort auf den ersten wuste ich nicht wohin zu addressieren, und aus dem letzten sah ich wohl, dasz Du von dort n

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1795-01-02)
Olufsen til Pram *) findes hos Øst 1835, Xr. 47. p 369 ff.; Originalen har jeg ikke set; Øst synes intet at have forandret eller udeladt undtagen) 2 Navne. . Dresden d. 2. Januar 1795 . Dit Brev af 6. Decbr. fik jeg i forgaars, og ikke før, fordi jeg

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1795-01-12)
Olufsen til Pram *)findes hos Øst 1834. Nr. 48. p. 375 ff.; Originalen, som jeg ikke har være ordret aftrykt. . Berlin den 12. Januar 1795 . At skrive Breve bar aldrig været min Sag. 1 min Reises første Dage giorde den totale Forandring, som da foregi

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1795-04-21)
Pram til Olufsen . Khvn . d. 21. Apr. 1795 . Du er virkelig meget god, at Du vedbliver, siældnere vel end vi ønskede, dog engang imellem at skrive os til, endskiøndt det, om jeg ikke meget feiler, er over fire Maaneder siden Du saae noget fra os; i det mindste fra mi

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1795-04-21)
Fru Pram til Olufsen . D. 21. April 1795 . Det er nu overmaade længe siden jeg skrev Dem til, ja næsten et halvt Aar tør jeg sige, men glad er jeg at det ikke er min Skyld ellers maatte jeg nu fremtrine rød og bleeg af Skamfuldhed. Jeg har ikke heller i dette Tidsrum

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1795-04-30)
Olufsen til Pram *) findes hos Øst 1835 Nr. 49. p. 383 ff.; Originalen har jeg ikke kunnet skaffe; Øst synes intet at have udeladt. . Hamborg den 30. April 1795 . I Forgaars kom jeg her, og i Gaar sendte Lawätz mig Dit Brev. Du være takket ret inderli

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1795-05-09)
Pram til Olufsen . Khvn . d. 9. Mai 1795 . Dit kiære Brev af 2. Mai 1) Det foregaaende, uagtet det i Virkeligheden er dateret 30. April, — Pram maa have husket fejl. , som jeg fik i Mandags, havde jeg strax i Tirsdags besvaret, dersom jeg havde tordt. Tak for dette B

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1795-05-14)
Olufsen til Pram *) Dette Brev findes hos Øst 1835. Nr. 50. p. 391; Originalen, som findes i den Bøllingske Brevsamling, er fuldstændig aftrykt. . Hamborg 14. Mai 1795 . Saa snart jeg aabnede Dit Brev og fandt, at det var efter Din Mening gandske umul

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1795-05-19)
Pram til Olufsen . Kiæreste Broder Olufsen. I stor Korthed og endnu større Eenfoldighed; thi Kl. er 3 Quart paa Sex. — Jeg ansaae de Grunde, paa hvilke Du byggede Dit Forsæt at reiæ til Sverrig i Sommer isteden for til Engelland saa vigtige, at det faldt mig aldrig ind Adminis

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1795-06-18)
Olufsen til Pram *) findes hos Øst 1835. Nr. 32. p. 249 ff.; Originalen har jeg ikke sét; Øst synes at have aftrykt den uden Udeladelser. . London 18de Juni 1795 . Jeg er i den alleryderste Urolighed, og skriver disse Linier med et blødende Hierte. Sk

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1795-07-10)
Pram til Olufsen . Kiøbenhavn d. 1ø. Julii 1795 . Broder Olufsen. „Tak for sidste kiære Skrivelse", er den almindelige Begyndelse paa Breve til Venner, som man har faaet et Brev fra, der er i det mindste uvelkommen, tidt ikke meget meere. Hvorledes skal jeg

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1795-07-11)
Fru Pram til Olufsen . D. 11. Juli 1795 . De faaer i Dag et meget langt Brev fra Pram, gode Olufsen, og hvad jeg skriver Dem er vel tilovers, siden han giver Dem formoclentlig en meget omstændlig Efterretning om Kiøbenhavns Uheld. Men jeg formoder, at De gierne seer

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1795-11-07)
Pram til Olufsen . Beste Broder Olufsen. Du har haaber jeg faaet de tvende meget vidtløvtige Breve, som min Kone og jeg skreve Dig til under Consul Wulffs Adresse i Julii. Hvorfor høre vi siden slet intet fra Dig. Med Begiær-lighed spørger jeg paa det Clasænske Compto

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1795-11-16)
Olufsen til Pram *) Findes hos Øst 1835, Nr. 34. p. 265 ff., Originalen har jeg ikke set, men den synes at være nøje gengivet. . London d. 16. Novbr. 1795 . Dersom Du er ligesaa stor Elsker af at længes som Rousseau var af at være hovedsvimmel, saa bø

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1796-04-16)
Pram til Olufsen . Kiobenhavn d 16. April 1796 . Broder og ædle Ven! Du skiænder paa mig i Dit sidste af 25 Martii 1) Dette Brev er ikke bevaret, lige saa lidt som de senere omtalte fra December 1795 og Januar 1796. , fordi det er saa længe siden Du fik Brev fra mig.

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; Pram, Maria Magdalene; FRA: Pram, Maria Magdalene; (1796-04-16)
Fru Pram til Olufsen . Kiøbenhavn d. 16. April 1796 . Jeg føler vel, gode Olufsen, at den afbrudte Brevvexling, De saa billig klager over, ikke saa synderlig kan undskyldes fra vores Side hos Dem, da De ikke engang, som jeg æer af Deres sidste Brev, har faaet det lid

BREV TIL: Pram, Christian Henriksen; FRA: Olufsen, Oluf Christian; (1796-07-09)
Olufsen til Pram *) findes hos Øst 1835. Nr. 36. p. 281 f.; Originalen har jeg ikke set, maaske har Øst udeladt noget. . d. 9. Juli i Hamborg (1796). Har Du faaet mit Brev fra Edinburgh af 28. Juni? Svar mig derpaa saa snart muligt, ifald Du har fa

BREV TIL: Olufsen, Oluf Christian; FRA: Pram, Christian Henriksen; (1756-09-04/1821-11-28)
Pram til Olufsen 3) Brevet, der som udateret er sat sidst, stammer vist fra 1794 eller 1795. . Broder. Jeg har ikke Tid til at sige Dig meere end: Lev lykkelig. Held og Godt af alt Slags følge Dig paa Din Reise og hvor Du er. Om dette underrette Du mi