Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Henriksen Pram FRA: Oluf Christian Olufsen (1793-12-22)

Olufsen til Pram *) .

Göttingend. 22 Dec. 1793.

Med mit Brev til Din Frue i Dag otte Dag takkede jeg dig paa et lille Octavblad for dit Brev, jeg igientager denne Tak berved i Qvart, og dersom du nu ikke snart skriver mig til igien, saa takker jeg dig tredie Gang derfor in Folio paa Papier Grand-Aigle, og lader dig betale Postpengene. Jeg har i Dag ikke Leilighed til at skrive dig noget langt Brev til; det er blot min Hensigt at afgiøre adskillige mellemværende Smaating. Men nu har vi i 14 Dage Ferier, det er at sige 14 Dage til at skrive Breve i; og da skal du faae nok. Jeg vil nu kortelig fremsætte alt hvad jeg har at spørge om, og hvad jeg skylder dig Svar paa.

§ 1. Min Anonymitet med Gulddaasen kan ikke længere have Sted siden alle Mennesker dog veed Forfatteren, og følgelig vilde det næsten være latterligt at forblive ubekiendt.

§ 2. Af hvad jeg hidtil har sladdret dig for kan der, saavidt jeg begriber, intet Udtog giøres; det kan endnu mindre trykkes altsammen, eg derfor seer jeg ikke, hvorledes jeg dermed kan være Frue Minerva til Tieneste. Det er imidlertiid min Plan, fra Tiid til anden at meddele dig enkelte Stykker af min Dagbog til Bekiendtgiørelse 1) , men du seer selv det vil til den Ende være fornødent at jeg virkelig reiser. Hidtil har det ikke været Tilfældet, og jeg har derfor intet kunnet sende Dig, thi om Hamborg vil jeg intet skrive, fordi jeg venter at komme der igjen; om Göttingen intet, fordi jeg endnu ikke er reist herfra, 3* s. 38 desværre! og om Cassel bør jeg ikke lade noget trykke under din Couvert, thi det skulde giøre mig ret ondt om Du kom til at sammenbande en Recension derover i Castellet.

§ 3. Har Du været saa god at afsende mine efterladte oeconomiske Charter til Stiftscomptoiret i Aalborg 1) ? — Samt Biörners nordiske Kiempedåter til Cap. Abrahamson?

§ 4. Veed du ikke hvem Videnskabernes Selskab har tilkiendt Premie for Planen til Agerdyrkningsseminariet? 2)

§ 6. Hav endelig den Godhed at lade mig vide om Justiceraad Mailing 3) har rigtig faaet den Afhandling om Korntørringen som jeg sendte ham; det er mig meget om at giøre, at vide det.

§ 7. Tør jeg vente at du vil sende mig Minerva fra September af, samt de lærde Tidender fra samme Tiid. Du behøver da blot at levere dem til Gyldendal; og Du faaer dem igien i Januar.

§ 7. Man siger her at vi skal slaaes til Foraaret med Engelland og Rusland. Er det sandt?

§ 8. Som er det vigtigste: Naar Du i Januar Maaned bliver Consul i Tunis, hvad Tiid reiser Du da, og hvilken Tuur vil Du vælge. Dette maa Du absolut lade mig vide.

Lev vel kiere Pram. I denne Uge skal jeg forfatte et ordentlig Brev til dig; men skriv mig nu snart til. Du seer, der er nok at skrive om.