Danmarks Breve

BREV TIL: Oluf Christian Olufsen FRA: Christian Henriksen Pram (1794-01-11)

Pram til Olufsen.

§ 1. Aarsagen hvorfor jeg ikke har skrevet dig til i saa lang Tid er den at jeg fra Begyndelsen af Decb. til i Tirsdags har skrevet et Priisskrivt 1) , der i næste Maaned skal krones, om det norske Universitet: og dette Priisskrivt er græsselig lærd, comme il faut, og 532 Qvartsider stort.

§ 2. Aarsagen, hvorfor jeg i Aften ej skriver Dig skikkelig til, er at jeg for Universitetets Skyld saaledes har forsømt alt, at jeg staaer Fare for at blive afsadt, og spænder derimod ved nu at expedere en Satans Hob, hvorved Klokken er alt blevert 7.

§ 3. Din Anonymitet med Gulddaasen er nu saaledes efter din Tilladelse forbi, at Høst nævner dig derfor i en Artikel i nærværende Minerva 2) .

§ 4. Minerva venter Opfyldelsen af dit Løfte af 22 pass. uagtet jeg, for ej at sendes til Munkholmen, ikke skriver mere i hende, eller har med hende at skaffe fra Dec. 1793 3) .

§ 5. Dine Korter har jeg strax efter din Bortreise sendt til Aalborg og Nordiska Kämpe Dater til Abraham [sic.].

§ 6. Professor Viborg har faaet en Afh. bestilt fra Tysk- s. 42 land, og derunder sat Navnet Rafn 1) . Denne er del, som vandt Prisen ang. Ageracademiet.

§ 7. Mailing har jeg ikke talt med.

§ 8. Minerva med øvrige forlangle er for 3 Uger siden overgivet Gyldendal.

§ 9. Vi skal ikke slaaes til Foraaret med nogen fremmed Fiende, men maaskee faae vi lidt Borgerkrig paa Prindsen af Hessens Foranstaltning, da han vil endelig have Gr. Schmettow 2) guillotineret, men alle Mennisker tage Schmettows Parti, undtagen nogle du coté droit, som ere Hessere.

§ 10. Jeg reiser neppe til Tunis, thi Bernstorff vil have mig hængt for Fortsættelsen af Minervas Historiske Artikel; men han faaer en lang Næse, thi jeg skriver den ikke længer.

§ 11. Paa Tirsdag faaer Du et langt Brev. Denne Gang maae Du nøyes med min Kones.

§ 12. Du hilses venligst af Schwarz, som var her nu og sagde han var doven og Bergsøe, som er her og er doven.

§ 13. Vær min Ven thi jeg er din af mit Hiertes inderste.

Kh. d. 11. Jan. 1794.

Pram.