Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Henriksen Pram FRA: Oluf Christian Olufsen (1795-05-14)

Olufsen til Pram *) .

Hamborg14. Mai 1795.

Saa snart jeg aabnede Dit Brev og fandt, at det var efter Din Mening gandske umuligt at reise med mig til Norge, kiøledes min Lyst allerede, og den Betragtning at jeg aldeles ikke vilde reise uden selskab, og intet vidste, og intet kunde faae, bestemte mig fuldkommen. Jeg reiser nu til Engelland. Om et Par Dage seiler jeg af. I dette Øieblik maae jeg snakke engelsk angaaende denne Ting med en Londonsk Skipper, og jeg har derfor ingen Tiid til at underholde mig længere med Dig. Jeg vilde blot i største Korthed tilmelde Dig denne Nyhed, og overlade til Dig selv at indæe, hvor ubehageligt det i Grunden maae være for mig at gaae Glip af nogle Timer i Kiøbenhavn. Directionen har tilladt mig at giøre som jeg syntes, men den ønskede formodentlig at jeg reiste til Engelland nu, siden man havde den synderlige Høflighed, uden min Begiering at tilbyde mig Tillæg, ifald det blot var Finansbetragtninger, der kom mig til at foretrække Sverrig for Engelland. — Gud befalet. Jeg skriver endnu engang herfra. Min Adresse er fra nu af bestandig til Etatsraad Lawaetz i Altona.

Olufsen.