Danmarks Breve

BREV TIL: Oluf Christian Olufsen FRA: Christian Henriksen Pram (1795-11-07)

Pram til Olufsen.

Beste Broder Olufsen.

Du har haaber jeg faaet de tvende meget vidtløvtige Breve, som min Kone og jeg skreve Dig til under Consul Wulffs Adresse i Julii. Hvorfor høre vi siden slet intet fra Dig. Med Begiær-lighed spørger jeg paa det Clasænske Comptoir hvert Øyeblik. Med Glæde hørde jeg der en Beretning, som Du for ikke længe siden har indsendt, meget berømme. Derfra fik jeg i dette Øyeblik indsluttede fra Fideicommisæt. Jeg havde ikke foresat mig at skrive Dig til i Aften. Jeg venter nu i 4 Maaneder Brev fra Dig. Jeg har heller ingen Tid uden til at bede Dig ufor-tøvet glæde os med Efterretning fra Dig, og at fortælle Dig, at vi retablerede efter vor Brandskade befinde os heel vel; min Kone har været i Høst snart bedre end hun plejer; jeg mod Sædvane lidt skranten, hvilket tildeels kan komme deraf, at jeg siden Branden ingen Ting har bestilt.

Endnu engang — o nei endnu til mit sidste Aandedrag — s. 156 Tak for Dit velsignede sidste Brev, der giør mig stolt af Dit Venskab, og glad for at Verden har slige Siæle.

Lev lyksalig.

Din Pram.

Khvn. d. 7. Novbr. 1795.

I Aften spilles for min Regning Syngestykket de Sorte Næser, som i Foraaret blev opført med stort Bulder. Jeg har i disse Dage kiøbt Bøger, saa jeg har, troer jeg nu saa mange som før Branden. Der er i disse Dage Auction over de classenske Doubletter. Jeg har for Resten Feber; men til den faaer Ende paa mig har jeg Hierte ganske for Dig. [Udskriften lyder:

Til Hr. Chr. Olufsen. Lærd dansk Reiænde. Hr. Consul Wolff ombedes at besørge dette Brev snarest mueligt til Adresæn, da Hr. Olufsens Opholdsted sandsynligen er Dem bekiendt].