Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Henriksen Pram FRA: Oluf Christian Olufsen (1796-07-09)

Olufsen til Pram *) .

d. 9. Juli i Hamborg (1796).

Har Du faaet mit Brev fra Edinburgh af 28. Juni? Svar mig derpaa saa snart muligt, ifald Du har faaet det, som jeg næsten tvivler paa. Jeg har i Engelland mistet mange Breve, og nogle af mine Venner have tabt en heel Deel ved at miste en Hoben Breve, som jeg har havt den Uleilighed at skrive, siden jeg kom til dette saakaldte lykkelige Land. —

Jeg er nu her; og Himlen maae vide om det er ret at jeg er her. Snarere end jeg ventede, og ønskede, fik jeg Skibsleilighed fra Leith til Hamb. og jeg kunde ikke falde paa at forsomrne den, da det var den eneste der maaskee vilde gives i et s. 174 Par Maaneder. Jeg benyttede mig derfor af den, og seilede. — Skriv mig til og lad mig vide, hvordan man optager dette Skridt. — Unter uns: I dout care a farthing. Men man kan sagtens lade som — etc.

Jeg er nu en fuldkommen Oeconom, og der er intet videre for mig at lære. Derfor maae jeg skynde mig hiem, inden Viisdommen uddunster. Saasnart jeg faaer Breve fra Kiøbenhavn, reiser jeg, der maa staae i disse Breve hvad der vil. Altsaa kan Du vente mig snart, og for at sige Dig det reent ud, jeg længes efter at sladdre med Dig, der ere faa Mennesker, der kunne sladdre saa godt sammen som Du og jeg. — Vi have forsømt megen Sladdren i de sidste tre Aar. Himlen veed, at jeg gierne havde givet visse Lærdes meget grundige Passiar bort for vores Pibe-Snak. — Apropos jeg har i Engelland glemt at ryge Tobak. Du maae lære mig det paa nye — Du maae desuden lære mig meget mere — thou wert my guide, philosopher and friend — sagde Pope 1) til Bolingbroke 2) . NB. Jeg er Pope og Du Bolingbroke. Gid hint havde saa fuldt sin Rigtighed, som dette. — Siig Din Kone de forbindtligste og venskabeligste Ting Du kan hitte paa, og belav Dig snart paa at see et Menneske, der elsker og agter Eder begge.