Danmarks Breve

Breve til og fra J. G. Forchhammer

Brevudgiver:
Charles Adolphe Antoine Clément, 1860-1933
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1834-06-03)
1. Herr Prof. Berzelius . Hochwohlgebortn in Stockholm . Höchstgeehrtester Herr Professor Ich benutze die Gelegenheit, die die Reise des Herrn Lyell1) mir darbietet um meinen Nahmen in Ihrem geneigten Andenken wieder aufzufrischen. Beifolgend nehme

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1834-07-14)
2. Till Herr Professor G. Forchhammer i Kjøbenhavn. Stockholm d. 14. Juli 1834 . Högädle Herr Professor Jag har haft äran emottaga Hr. Professorens bref af d. 3. Juni äfven som det mineralspecimen, som Hr. Lyell medförde och får derföre aflägga min

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1835-03-14)
3. Hochwohlgeborner Herr Professor Gewiss wiirde ich die Antwort auf Ihren freundlichen Brief nicht so lange ausgesetst haben, wenn nicht derselbe zuerst während unserer Sommerferien eingetroffen wäre, wo ich auf geognostische Excursionen abwesend war; späterhin aber wi

BREV TIL: Rafn, Carl Christian; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1836-09-20)
4. Till Herr Professor Rafn . Köpenhamn . Stockholm d. 20. Sept. 1836 . Herr Professor! Jag har haft äran emottaga 10 Bandet af forntids- och fornmanna-Sagorna, och anhåller ödmjukast at Herr Professoren behagade för desamma hos Nordiska

BREV TIL: ukendt FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1839-07-18)
5. Götheborg12) d. 18. Julii 1839 . Jeg benytter Herr Lector Thaulow’s Rejse til Stockholm for at sende Herr Baronen det förste Aftryk af vor Beretning om Runamo13), som har henligget i saa mange Aar utrykt. Da Herr Baronens Indvendinger og Tvivl om Kunstens Tegn paa Ru

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1842-11-07)
6. Kjöbenhavn d. 7. Novbr. 184215 ). Höjvelbaarne Baron Berzelius Da mine Venner og Colleger samlede skreve Baronen til tor at takke for en Række Venskabs- og Hofligheds- beviser vi alle havde modtaget var jeg endnu paa min Rejse i Sverrig og si

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1842-11-18)
7. Till Herr Professoren och Riddaren G. Forchhammer Köpenhamn . Stockholm d. 18. Novbr. 1842 . För Herr Professorens vänskapsfulla skrifvelse tackar jag på det förbindligaste. När Briggen Irene hinner ankomma, skall jag emottaga och t

BREV TIL: ukendt FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1843-04-15)
8. Kjöbenhavn den 15. April 1843 . Omsider troer jeg at see mig istand til at give Baronen en nogenlunde fuldstændig Beretning23) over mine Forsög med Topasens og Pykniten’s Sammensætning. Disse Forsög have kostet mig langt mere Tid end jeg i Begyndelsen troede at de vi

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1843-05-22)
9. Till Herr Professoren och Riddaren Forchhammer . Stockholm d. 22. Maj 1843 . Emottag min vänskapsfulla tacksägelse för brefvet af d. 15. Apr. och för den lilla afhandlingen om rullstenar. Undersökningen23) af topazen har Herr Professoren efter al

BREV TIL: ukendt FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1844-08-15)
10. Kjöbenhavn den 15. August 1844 . Ifölge Herr Baronens godhedsfulde Tilladelse tager jeg 111ig herved den aerbödige Frihed, at addressere en Aeske med Eudialith bestemt til min Ven Svanberg26) til Baronen. Jeg vedlægger tillige et Exemplar af det danske Vid

BREV TIL: Berzelius, Jöns Jacob; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1845-09-11)
11. (Poststempel) Kjöbenhavn 11/9 1845 Helsingborg 12/9 1845 Höivelbaarne Herr Baron Berzelius . Stockholm . Kjöbenhavn d. 11. September 1845 . Höistærede Herr Baron Gjennem Aviserne og Efterretninge

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Berzelius, Jöns Jacob; (1844-10-11/1845-10-11)
12. Till Herr Professoren och Riddaren Forchhammer i Köpenhamn . Stockholm d. n. Oct. 1844 [NB. er 1845]. Högaktade Herr Professor! För Herr Professorens vänskapsfulla skrifvelse af den n.Sept. tackar jag på det förbindliga

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1822-08-25)
1. Lund den 25 Aug. 1822 . Min kära Bror ! I förgår återkom jag från min resa åt Södra Skåne, hvarpå jag användt öfver 3 veckar. Enligt löfte vill jag här meddela Dig mina iakttagelser. Den gröna Sanden fann jag afväxlande med stenhårda lager af 1 å 1 1/2 aln

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1822-09-08)
2. S. H. T. Herr Doctor Forchhammer . Kjøbenhavn hos Herr Prof. Ørsted. Lund d. 8de Sept. 1822 . Min kära Bror! För någon tid sedan skref jag till Dig; men jag har icke fått något svar, ehura jag bad Dig med det fö

BREV TIL: ukendt FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1833-05-20)
3. S. T. Herr Professor Nielson . Lund . Kjære Ven. Overbringeren heraf er Herr Kandidat Wilkens5) som paa en Rejse til Bornholm ønsker at gjøre sig bekjendt med det skaanske Alunværk og lignende techniske Anlæg. Han er een af den polytechniske Lære

BREV TIL: ukendt FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1834-06-04)
4. S. T. Herr Professor Nielson . Lund . Kjære Nielson Overbringeren heraf er Herr Lyell8) en af de meest udmærkede Geognoster og som efter min Mening netop angriber Sagen fra den rigtige Side. Han er desuden en af de behageligste Mænd jeg kjender,

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1835-12-17)
5. Stempel: Lund 17/12 1835. S N (rødt Segl) S.H.T. Herr Professorn Dr G. Forchhammer i Kjøbenhavn . Min heders Broder! Din afhandling om Danmarks geognostiske Forhold9) har jag med särdeles nöje genomläs

BREV TIL: Nilsson, Sven; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1836-01-29)
6. S T. Herr Professor S. Nilsson Lund, Sverrig . Segl: G. F. (Besv. d. 7 Ap.) Kjaere Ven. Jeg takker dig ret meget for dit Brev fra 17 Decb. f. Aar, der har glædet mig i enhver Henseende, saavel for din Mening om m

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1836-04-03)
7. Stempel: Lund. 7/4 1836 . S. H. T. Herr Professor G. Forchhammer (Sort Segl) S. N. Kjøbenhavn Käre Vän Med en man som igår rest

BREV TIL: Nilsson, Sven; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1836-06-14)
8. S T. Herr. Professor Nilssön Lund. Sverrig . Kjære Nilsson. Alt for over 4 Uger siden er jeg kommet tilbage fra Bornholm, med et interessant og rigeligt Udbytte. Vinden var altfor indbydende østlig for at jeg kunde modstaa den Fr

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1837-03-25)
9. Lund 25/3 1837 Herr Professor Forchhammer Köpenhamn . Heders Vän! Långt för detta skulle jag hafva tacket Dig för den utmärkta vänskap, som Du visade mig under mitt vistande i Köpenhamn, s

BREV TIL: ukendt FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1837-04-24)
10. Kjære Ven. Hermed sender jeg Dig min Afhandling over Bornholms Kulformationer og et Exemplar af Oversigten over Videnskabernes Selskabs Forhandlinger for forrige Aar. Du vil see, at jeg troer at være kommet paa det Rene med de bornholmske og altsaa ogsaa med de sven

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1838-04-10)
11. Lund 10/4 1848. S. H. T. Herr Professor Forchhammer Köpenhamn . Min heders vän! Tillåt mig få anhålla om en upplysning i ett techniskt åmne och hvari Du bäst är i tillfälle att lemna mig erforderlig underrättels

BREV TIL: Nilsson, Sven; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1838-04-25)
12. Herr Professor S. Nilsson . Lund . bet. Stempel : Kjøbenhavn 3/6 1838 Helsingborg, 4/5 1838. Kjære Ven. Jeg glædede mig meget at see igjen nogle Ord fra Dig og ikkun en overvættes stor Mængde Forretninger, som overlæssede mig efter min

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1838-05-07)
13. S H T Lund 8/5 1838 Herr Professor Forchhammer Kjøbenhavn Heders wän! Den i mitt förra bref omnämda Kalktuften lärer vara alldele

BREV TIL: Nilsson, Sven; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1838-05-23)
14. Kjære Nilsson Uheldigviis ere de Samlinger, som jeg ventede fra Liverpool og hvoriblandt ogsaa en Gibsafstøbning af Kraniet af den celtiske Kjæmpe som fandtes i en Egekiste indsvøbt i Blade af viscum album og nedlagt i en Gravhøi i Yorkshire endnu ikk

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1838-06-06)
15. S. H. T. Lund 7/6 1838 Herr Professor Forchhammer Köpenhamn . Min käre vän! Jag hade hoppats att oförtöfvadt kunna resa intill Köpenhamn, då jag ville ha tagit med mig de fossil

BREV TIL: Nilsson, Sven; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1838-06-17)
16. Herr Professor Nilsson i Lund Hermed en Damehat i en Trææske V G. Kjære Ven Hermed følger Hatten som min Kone efter bedste Skjønnende har udvalgt for din Frue; den koster 8 Rbdr 3 m&. og Trækassen hvori den er

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1838-08-18)
17. S H T Lund 18/8 1838 Herr Professor Forchhammer Köpenhamn . Kjäre vän! Troligen kommer jag till Köpenhamn med ångfartyger Malmö nästa Onsdag, och önskar då gerna att få träffa Dig i staden. Hvad jag framför allt

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1844-08-31)
18. S. H. T. Lund 3/9 1844 . Herr Professorn och Riddaren Dr Forchhammer S. N. (Sort Segl) franco Helsingør. Kjöbenhavn Nöbbelöfs prestgård den 31 Augusti 18

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Nilsson, Sven; (1845-04-17)
19. S. H. T. Lund 17/4 1845 Herr Professor Forchhammer . franco Helsingør Kjøbenhavn Käre Vän. I weckan före Pingst kommer jag till Köpen

BREV TIL: Werlauff, Erich Christian; FRA: Nilsson, Sven; (1843-06-29)
20. Conference Rådet och Riddaren Wälborne Herr E C Werfauff 24) Kjöbenhavn Wälborne Herr Conference Råd och Riddare I ett paket till Hr Justitie R. Thomsen25), tog jag mig friheten at till Herr Confer

BREV TIL: Erslev, Edvard; FRA: Nilsson, Sven; (1848-01-04)
21. (Til Ed. Erslev 28) Högädle Her Candidat! Det gläder mig at man äfven i Seland funnit fossila fragmenter af Emys och Ursus spelæus. Den förra ägdes af Ofverste Sommer29) då jag sist var i Köpenhamn och denne Hedersman hade inviterat mig at se den, men tid

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Darwin, Charles; (1849-09-25)
[Address] Professor Forchhamme r **???**c. **???**c. Copenhagen . Paid. Denmark. Down Farnborough Kent . Sept. 25 . My dear Sir. You will be surprised to hear so soon from me; indeed, perhaps this letter will

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Darwin, Charles; (1849-11-12)
[Address] Professor Forchhammer P. Paid. Copenhagen . Down Farnborough Kent . Nov. 12th My dear Sir. I beg your pardon for troubling you, but I know not how to send the enclosed lette

BREV TIL: Darwin, Charles; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1849-11-15)
[Sir Charles Darwin .] [ d. 15. Novbr. 1849 My dear Sir. With the steamer Camilla which left Copenhagen some days ago, I have sent to You all the fossil pedunculatic cirrhipedes which our collection contents and inclosed You will find a letter f

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Darwin, Charles; (1849-12-01)
[Address] Professor Forchhammer Post Paid. Copenhagen . Down Farnborough Kent . December 1st I write in great anxiety about the parcel of cirripedes. — I received your letter of Nov.

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Darwin, Charles; (1850-05-20)
[Address] Professor Forchhammer P. Paid. Copenhagen . Down Farnborough Kent . May 20th [1850] My dear Forchhammer. I ought to have written sooner to have thanked you very sincerely fo

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1821-06-15/1821-06-19)
Herrn Professor Ørsted . Copenhagen . Thorshavn . 15. Iunii 1821 . Lieber Herr Professor. Seit etwa 10 Tagen bin ich endlich hier angekommen, nachdem ungünstige Winde mich beinahe 6 Wochen zwischen den Inseln von Orkney und Shetland herumgetrieben.

BREV TIL: von Schimmelmann, Ernst Heinrich; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1821-07-14)
[Brev til Grev Schimmelmann ] (dog ikke afsendt). Thorshavn. Faerøe . 14. Julii 1821 . Das Schiff mit dem ich diesen Brief zu senden gedenke sollte am Ende des Iunii absegeln, und ich wollte daher lieber 14 Tage warten um Ihnen ausführlicher über meine Arbei

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1821-07-31)
Til H. C. Ørsted . Thorshafen . 31. Iulii 1821 . Lieber Herr Professor. Vergebens hoffte ich auf einen Brief von Ihnen mit Kaptain Hinrichsen, der nach einer Reise von 10 Wochen hier angekommen ist, er brachte mir gar nichts. Da er in einigen Wochen wieder z

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Schröter, Johan Hendrik; (1821-08-14)
Hr. Doktor Forchhammer . Thorshavn . d. 14. Aug. 1821 . Lieber geehrter Hr. Doktor. Ich vergasz Ihnen zu melden dasz ein alter Faeröischer Gesang existirt den ich von einem nach Sandöe angekommenen Schottlænder versstehe [?] nehmlich Snaeulfif, den

BREV TIL: Ørsted, Hans Christian ; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1821-09-05)
S. T. Herrn Professor Ørsted . Thorshaven . 5. September 1821 . Lieber Herr Professor. Noch immer habe ich Ihre Briefe nicht erhalten, Schiffe kommen so selten hier an. Seit meinem letzten Briefe habe ich nun die Inseln Waagøe, Myggenaes, Hestøe, Colter und

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: ukendt (1821-10-02)
S. T. Hr. Doktor Forkhammer i Thorshavn . Kirkeboi d. 2. Oct. 1821 . Höistaerede! Det giör mig meget Ondt, at jeg ei har Naale-Zeolither saaledes som de önskte Dem ulæderet. — Imidlertid sendes nogle faae, de bedste jeg eier af en and

BREV TIL: Forchhammer, Margretha Elisabeth; FRA: Forchhammer, Johan Georg; (1821-11-13)
Der Frau Rektorin Forchhammer . Tondern. Fladstrand in Nord Jutland , den 13te November 1821 . Endlich meine theure Mutter habe ich meinen Fusz wieder auf der festen Erde, und freue mich herzlich, dasz ich eine Gelegenheit finde dir zu schreiben und dein müt

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Schröter, Johan Hendrik; (1824-06-18)
Qvalboe i Suderoe . 18de Junij 1824 . Höjstærede Hr. Doctor. Efter lang Stilhed, om ikke Forglemmelse af Deres behagelige Omgang; da jeg havde den Ære: at reise omkring Suderöe med Dem, men det Rygte: at De i fleere Aar skulde opholde Dem i Sverrig og nordligere Lande

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Schröter, Johan Hendrik; (1824-09-29)
Qualboe d. 29. Septbr. 1824 . S. T. Hr Doctor G. Forchhammer afleveres hos S. T. Hr Professor Ørsted i Kiøbenhavn . Hermed en Casse med Mineralier. Höjstærede Hr Doctor. Deres ærede Skrivelse af 20de August har jeg

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Schröter, Johan Hendrik; (1824-10-05)
Qualboe d. 5te Octbr. 1824 . Højstærede Hr. Doktor. Jeg er i Aftes hiemkommen fra en Reise, som kom mig uformodentlig paa, og jeg er i en Stemning, som maaskee volder at jeg besværer Dem med et Andragende, som jeg ikke vel til nogen anden kan henvende mig om; De kiænder

BREV TIL: Forchhammer, Johan Georg; FRA: Schröter, Johan Hendrik; (1828-07-24)
Thorshavn d. 24. Julij 1828 . Højstærede Hr Doktor! Endelig har det i Dag lykkedes Jomfrue Weyhe at faae 4 Mand til at hugge Dem Mineralier i Nolsøe, Hans Alaj og Nicolaj deres Sommerfører vare med. Jeg betalte dem en Dagløn eller 2 rbm. til Mands ialt 8 rbm. eller i rb

Tekst efter brevene